Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na magisterské studium se liší v závislosti na programu, na který se hlásíte. Na následujícím odkazu najdete seznam otázek a doporučené literatury k jednotlivým studijním programům.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky
 • 21. 6. 2021

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou. Termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online
 • přijatí bez přijímací zkoušky21. a 22. 6. 2021,
 • přijatí na základě přijímací zkoušky28. a 29. 6. 2021.

 

Podání přihlášky a její platba

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo pomocí QR kódu, případně převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2021.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Bude-li poukázaná částka nižší (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Na každý program může být podána pouze jedna přihláška. Pokud má uchazeč zájem o více studijních programů, musí na každý program podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou přihlášku zaplatit poplatek 870 Kč. Například chce-li student studovat program Znalostní a webové technologie a uvažuje-li o druhém náhradním programu Informační management, podá dvě přihlášky a zaplatí dvakrát poplatek 870 Kč (na každý program skládá zvlášť přijímací zkoušku).

V případě, že student podává přihlášku ke studiu do studijního programu se specializacemi Informační systémy a technologie, uvede v ní preferované pořadí specializací. V přihlášce lze uvést všechny specializace programu, avšak určení jejich pořadí je závazné a nelze jej dodatečně upravovat.

Pozn.: Podrobné informace o přijímacím řízení na programy vyučované v anglickém jazyce (Information Systems Management, Economic Data Analysis) jsou uvedené na adrese fis.vse.cz/en.

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu (viz § 48 zákona č. 111/1998 Sb.). Další podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu.

Pokud uchazeč absolvoval své předchozí studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není občanem České republiky či Slovenska, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám přihlásí a zaplatí poplatek se zkouškou spojený. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta.

Přijetí bez přijímaček

 1. Na základě podnětu podaného přes Kontaktní centrum v informačním systému InSIS do 30. 4. 2021 (tj. do termínu ukončení podávání přihlášek) může být rozhodnutím děkana prominuta přijímací zkouška uchazeči, který současně:
  • úspěšně ukončil bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky ve stejné oblasti vzdělávání (viz níže), do které podává přihlášku na navazující magisterské studium a dosáhl titulu Bc. nejpozději v šestém semestru studia (netýká se oboru Multimédia v ekonomické praxi),
  • v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly přiděleny dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku prominout, pokud dodatečné kreditové poukázky byly studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě) a
  • měl po skončení pátého semestru studia v bakalářském studijním programu průměrný prospěch (dle čl. 3 písm. g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 2,00 včetně.

   

  Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností programu. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu na daný program. Žádost o prominutí přijímací zkoušky lze podat pouze na jeden program.

 2. O prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterské studium mohou nejpozději do 15. 6. 2021 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných VŠ, kteří bakalářské studium absolvovali s vyznamenáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit na studijní oddělení Fakulty informatiky a statistiky k rukám paní Hudcové.

Forma a obsah zkoušky

Přijímací zkouška z odborného předmětu má formu testu vyplňovaného na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Způsob ověření podmínek přijetí

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují uchazeči, kteří nejsou absolventy FIS, odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělní o dokončení bakalářského studia.

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem v rámci aktuálního přijímacího řízení. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Kontaktní osoby

Iva Hudcová
e-mail: iva.hudcova@vse.cz
Mgr. Veronika Brunerová
programy Information Systems Management, Economic Data Analysis
e-mail: veronika.brunerova@vse.cz

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.