Přijímací řízení

Tato stránka má za cíl poskytnout potřebné informace ohledně přijímacího procesu. Doporučujeme pečlivě prostudovat postup krok za krokem a věnovat zvláštní pozornost důležitým termínům.

Prijimaci rizeni 1 Prijimaci rizeni 2

Postup krok za krokem

Fakulta informatiky a statistiky (dále fakulta) nabízí programy datové, informatické a také programy v angličtině. Přehled programů a informace k nim nalezneš v sekci Programy magisterského studia. Vyber si ten, který nejvíce souvisí s tvými požadavky a kariérními plány. Pokud si nebudeš vědět rady, můžeš se obrátit na současné studenty magistra na naší fakultě  – ambasadory projektu Zeptej se!

Zákonnou podmínkou přijetí do magisterského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.

Další podmínkou pro přijetí do magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu. Pokud jsi absolvoval/a své předchozí studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném než českém nebo slovenském jazyce a nejsi občanem České republiky či Slovenska, musíš úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou Katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám/sama přihlásíš. Zkouška z českého jazyka ověří tvou schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce. Podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu Katedry anglického jazyka.

Vstupní test úspěšně složíš v případě, že dosáhneš alespoň 60 % bodů.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 930 Kč můžeš uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíš na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. 4. 2024.

Za přihlášeného jsi považován/a, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny všechny údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Pokud bude částka nižší než požadovaná  (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůžeš být zařazen/a mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Na každý program můžeš podat pouze jednu přihlášku (neplatí pro program Informační systémy a technologie). Pokud máš zájem o více studijních programů, musíš na každý program podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou z nich zaplatit poplatek 930 Kč. (Například chceš-li studovat program Znalostní a webové technologie a uvažuješ-li o druhém programu Informační management, podáš dvě přihlášky, zaplatíš dvakrát poplatek 930 Kč a na každý program skládáš zvlášť přijímací zkoušku.)

Do programu Informační systémy a technologie podáváš maximálně dvě přihlášky. V každé přihlášce uvádíš jednu preferovanou specializaci.

Pozn.: Podrobné informace o přijímacím řízení na programy vyučované v anglickém jazyce (Information Systems Management, Economic Data Analysis) jsou uvedené na adrese fis.vse.cz/en.

Nezapomeň k přihlášce přiložit také všechny důležité dokumenty – více informací nalezneš zde.

Na magisterský program naší fakulty se můžeš dostat i bez přijímací zkoušky, musíš ale splňovat předem dané podmínky.

 1. Přijímací zkoušku ti může děkan fakulty prominout, pokud jsi:
  • úspěšně ukončil/a bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky ve stejné oblasti vzdělávání, do které podáváš přihlášku na magisterské studium a dosáhl/a jsi titulu Bc. nejpozději v 6. semestru studia,
  • v průběhu tohoto bakalářského studia neměl/a přidělené dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku prominout, pokud ti byly dodatečné kreditové poukázky přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam jsi byl/a vyslán/a v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě) a
  • měl/a jsi po skončení pátého semestru studia v bakalářském studijním programu průměrný prospěch do 2,00 včetně.

Pokud splňuješ podmínky uvedené v bodě 1 a podáš si pouze jednu přihlášku ke studiu na fakultu, budeš automaticky přijat/a na program uvedený v přihlášce. Když si podáš více než jednu přihlášku na programy, na které ti může být prominuta přijímací zkouška, musíš nejpozději do 30. 4. 2024 formou žádosti v kontaktním centru v InSIS sdělit, na který program požaduješ přijímací zkoušku prominout.

Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností programu. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu na daný program. Žádost o prominutí přijímací zkoušky lze podat pouze na jeden program.

 1. O prominutí přijímací zkoušky na magisterské studium můžeš nejpozději do 13. 6. 2024 zažádat také pokud jsi studentem/kou jiné fakulty VŠE a dalších vysokých škol a absolvoval/a jsi bakalářské studium s vyznamenáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit e-mailem paní Hudcové.
 2. Přijímací zkouška nemůže být prominuta, pokud jsi absolventem/kou oboru a programu Multimédia v ekonomické praxi, programu Data Analytics ani pokud jsi uchazečem/kou o studium v programech Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence, Informační systémy a technologie a Podniková informatika.

Řádným ukončením studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazuješ, pokud nejsi absolventem VŠE, odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělení o dokončení bakalářského studia.

Pokud jsi absolventem/tkou VŠE, nahraj do přihlášky potvrzení o ukončení studia vygenerované z InSIS.

Jestliže jsi získal/a zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuješ splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím této aplikace.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Pokud skládáš státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září nebo čekáš na vyřízení nostrifikace / posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze, děkan fakulty ti může stanovit individuální termín zápisu, a to na základě žádosti doručené na studijní oddělení nejpozději v den zápisu. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději 11. 9. 2024.

Přijímací zkouška (s výjimkou programu Kognitivní informatika) z odborného předmětu má formu testu vyplňovaného na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni okruhů zveřejněných na webových stránkách FIS.

Přijímací zkouška na program Kognitivní informatika probíhá formou ústního pohovoru a má dvě základní části:

 1. V odborné části jsou testovány tvé vědomosti z oblasti informatiky, a to v předpokládaném standardním rozsahu vědomostí absolventa bakalářského stupně studia v oblasti vzdělávání Informatika. Budou ti položeny dvě nebo více otázek a tvé odpovědi s tebou budou diskutovány.
 2. V motivační části je zjišťována tvá motivace ke studiu v programu Kognitivní informatika, a to za účelem zjištění míry shody tvé motivace s obsahem, charakterem a principy studia v tomto studijním programu. V rámci motivační části je také zkoumáno tvé případné neinformatické odborné pozadí a jeho vztah k obsahu tohoto trans-disciplinárního studijního programu.

Pokud neprokážeš minimální očekávanou úroveň odborných znalostí v odborné části přijímací zkoušky, neuspěješ v přijímacím řízení. Pokud však tuto úroveň splníš, pokračuje přijímací zkouška motivační částí. Celkový výsledek přijímací zkoušky je poté stanoven jako souhrn obou částí, které do výsledku vstupují stejnou vahou.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Pokud jsi skládal/a přijímací zkoušky, můžeš být přijat/a, pokud jsi v testu dosáhl/a minimálního počtu bodů stanoveného děkanem v rámci aktuálního přijímacího řízení pro příslušný studijní program (v případě studijního programu Informační systémy a technologie pro příslušnou specializaci).

V případě, že ne všichni přijatí uchazeči využijí své právo na zápis do studia, máš možnost být na takto uvolněné místo přijat/a, pokud projevíš zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online

 • bez přijímací zkoušky 1. až 16. 6. 2024,
 • s přijímací zkouškou 21. až 25. 6. 2024.

Na seznamovacím kurzu získáš užitečné informace týkající se tvého studijního programu, seznámíš se s budoucími spolužáky a zároveň si odneseš spoustu nových zážitků. Veškeré informace nalezneš zde.

Kalendář přijímacího řízení

Důležité termíny pro hladký průběh přijímacího řízení najdeš v této sekci. Nezapomeň, že dodržení těchto termínů je klíčové pro úspěšné přijetí na naši fakultu.

Pokud se plánuješ hlásit na víc programů, je nutné podat samostatnou přihlášku pro každý z nich. Přijat/a můžeš být ale i bez přijímací zkoušky, zkontroluj si tedy, zda nesplňuješ předem určené podmínky.

Kalendar

Informace pro cizince

Pokud jsi zahraniční zájemce o studium na naší univerzitě, budou kladené určité podmínky, které je třeba splnit před začátkem studia. Tyto podmínky zahrnují ověření jazykových dovedností a získání potřebných víz a povolení pro studium v zemi.
Kontakty

V případě nejasností a otázek týkajících se magisterského studia se obrať na tyto kontakty.