Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na magisterské studium se liší v závislosti na programu, na který se hlásíte. Na následujícím odkazu najdete seznam otázek a doporučené literatury k jednotlivým studijním programům.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Důležité termíny

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet
 • od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023
Přijímací zkoušky
 • 20. 6. 2023

Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online
 • přijatí bez přijímací zkoušky1. až 19. 6. 2023,
 • přijatí na základě přijímací zkoušky22. až 26. 6. 2023.

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 880 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do 30. dubna 2023.

Uchazeč je považován za přihlášeného, jestliže je na účet VŠE připsán poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhrazený ve výši a způsobem předepsaným výše a zároveň jsou v přihlášce kompletně vyplněny požadované údaje. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Bude-li poukázaná částka nižší (například když si banka strhne manipulační poplatek), nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nevratný.

Na každý program může uchazeč podat pouze jednu přihlášku (neplatí pro program Informační systémy a technologie). Pokud má uchazeč zájem o více studijních programů, musí na každý program podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou přihlášku zaplatit poplatek 880 Kč. (Například chce-li student studovat program Znalostní a webové technologie a uvažuje-li o druhém programu Informační management, podá dvě přihlášky, zaplatí dvakrát poplatek 880 Kč a na každý program skládá zvlášť přijímací zkoušku.)

Do programu Informační systémy a technologie uchazeč podává maximálně dvě přihlášky. V každé přihlášce uvádí jednu preferovanou specializaci.

Pozn.: Podrobné informace o přijímacím řízení na programy vyučované v anglickém jazyce (Information Systems Management, Economic Data Analysis) jsou uvedené na adrese fis.vse.cz/en.

Nezapomeňte k přihlášce přiložit také všechny důležité dokumenty – více informací naleznete zde.

Zákonnou podmínkou přijetí do magisterského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu (viz § 48 zákona č. 111/1998 Sb.). Další podmínkou pro přijetí do magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu.

Pokud uchazeč absolvoval své předchozí studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není občanem České republiky či Slovenska, musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE, na kterou se sám přihlásí. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Uchazeč úspěšně složí vstupní test v případě, že dosáhne alespoň 60 % bodů.

 1. Děkan FIS může prominout přijímací zkoušku uchazeči, který současně
  • úspěšně ukončil bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky nejpozději v šestém semestru studia a ve stejné oblasti vzdělávání, do které podává přihlášku na magisterské studium,
  • v průběhu tohoto bakalářského studia neměl přidělené dodatečné kreditové poukázky (děkan může tuto podmínku na základě žádosti uchazeče prominout, pokud byly dodatečné kreditové poukázky studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia na VŠE, nebo v jiném odůvodněném případě) a
  • měl po skončení pátého semestru studia v bakalářském studijním programu průměrný prospěch (dle čl. 3 písm. g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 2,00 včetně.

Uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v bodě 1 a podají pouze jednu přihlášku ke studiu na FIS, budou automaticky přijati na program uvedený v přihlášce. Uchazeči, kteří podají více než jednu přihlášku na programy, na které jim mohou být prominuty přijímací zkoušky, musejí nejpozději do 30. 4. 2023 formou žádosti v kontaktním centru v InSIS sdělit, na který program požadují přijímací zkoušku prominout.

Studenti budou přijímáni v pořadí dle dosaženého průměru a kapacitních možností programu. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu na daný program. Žádost o prominutí přijímací zkoušky lze podat pouze na jeden program.

 1. O prominutí přijímací zkoušky na magisterské studium mohou nejpozději do 15. 6. 2023 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných vysokých škol, kteří bakalářské studium absolvovali s vyznamenáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Žádost je třeba doručit e-mailem paní Hudcové.
 2. Přijímací zkouška nebude prominuta absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi ani uchazečům o studium v programech Data a analytika pro business, Informační systémy a technologie a Podniková informatika.

Přijímací zkouška (s výjimkou programu Kognitivní informatika) z odborného předmětu má formu testu vyplňovaného na počítači. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Přijímací zkouška na program Kognitivní informatika probíhá formou ústního pohovoru a má dvě základní části:

 1. v odborné části jsou testovány vědomosti uchazeče z oblasti informatiky, a to v předpokládaném standardním rozsahu vědomostí absolventa bakalářského stupně studia v oblasti vzdělávání Informatika. Uchazeči jsou položeny dvě nebo více otázek a jeho odpovědi jsou s ním diskutovány.
 2. v motivační části je zjišťována motivace uchazeče ke studiu v programu Kognitivní informatika, a to za účelem zjištění míry shody motivace uchazeče s obsahem, charakterem a principy studia v tomto studijním programu. V rámci motivační části je také zkoumáno případné neinformatické odborné pozadí uchazeče a jeho vztah k obsahu tohoto trans-disciplinárního studijního programu.

Kritéria vyhodnocení výsledku přijímací zkoušky na program Kognitivní informatika:

 1. Úroveň odborných znalostí z oblasti informatiky – minimální očekávaná úroveň znalostí uchazeče odpovídá základním znalostem v jednotlivých okruzích zveřejněných na webových stránkách FIS.
 2. Míra shody motivace uchazeče s obsahem, charakterem a principy studia v programu Kognitivní informatika. V této části je motivace uchazeče a její shoda se studijním programem posouzena individuálně na základě osobního rozhovoru.

Pokud uchazeč neprokáže minimální očekávanou úroveň odborných znalostí v odborné části přijímací zkoušky, je v přijímací zkoušce neúspěšný, v opačném případě pokračuje přijímací zkouška motivační částí.
Celkový výsledek přijímací zkoušky je poté stanoven jako souhrn obou částí, které do výsledku vstupují stejnou vahou.

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují uchazeči, kteří nejsou absolventy FIS, odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělení o dokončení bakalářského studia.

Uchazeči, kteří jsou absolventy VŠE, nahrají do přihlášky potvrzení o ukončení studia vygenerované z InSIS.

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem v rámci aktuálního přijímacího řízení pro příslušný studijní program (v případě studijního programu Informační systémy a technologie pro příslušnou specializaci).
V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Iva Hudcová
e-mail: iva.hudcova@vse.cz
 
Mgr. Veronika Brunerová
programy Information Systems Management, Economic Data Analysis
e-mail: veronika.brunerova@vse.cz

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.