Profil fakulty

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.

Jedná se o moderní disciplíny, v cizině i u nás se rychle rozvíjející. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Čteme-li v denním tisku články ekonomů, kteří dostudovali a úspěšně se uplatnili ve vyspělých západních zemích, všimneme si, že vzpomínají na statistiku a ekonomicko-matematické metody jako na předměty, kde se jim na VŠE již v předlistopadové době dostalo vzdělání na vysoké úrovni. V oblasti informatiky je na fakultě rovněž silný odborný potenciál, který v kombinaci s již velmi dobrou technologickou základnou je schopen poskytovat studium špičkové úrovně.

Výuka ekonometrie a dalších ekonomicko-matematických metod i informatických disciplín se postupně rozvíjela na VŠE od konce 50. let. Statistika navázala již na starší tradici statisticko-pojistného studia na Vysoké škole speciálních nauk, které mělo výbornou úroveň (počátky již v roce 1904), i na přednášky z tohoto oboru na předválečné Vysoké škole obchodní.

Devět kateder naší fakulty se podílí jednak na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i inženýrském studium, jednak zajišťuje výuku předmětů společného základu i volitelných předmětů na ostatních studijních oborech VŠE. Fakulta organizuje též doktorské studium oborů Informatika, Statistika, Ekonometrie a operační výzkum. Participuje též na činnosti Ústavu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace VŠE.

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky řízení informačních systémů a rozvoje informačních technologií. Výzkumná činnost kateder je zaměřena převážně na granty vypisované různými grantovými agenturami. Řada kateder se podílí na řešení i dalších projektů pro potřeby praxe. Výsledky těchto úkolů jsou výzkumné studie, projekční dokumentace nebo specializovaný software.

V roce 2011 si Fakulta informatiky a statistiky na slavnostním zasedání vědecké rady připomněla 20. výročí svého založení. U příležitosti tohoto výročí byla vydána publikace 20. let Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

V roce 2022 (o rok později kvůli pandemii COVID-19) si Fakulta připomněla své 30. narozeniny slavnostním odpolednem ve Vencovského aule. Při této příležitosti vznikl dokument „O číslech a lidech“ (dostupný na YouTube). Reportáž z akce včetně videa a fotografií naleznete zde.