Akademický senát

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona o vysokých školách. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty.
Systém voleb do AS FIS je dvoukomorový, učitelé volí své zástupce do učitelské kurie a studenti do studentské kurie, volbou přímou a tajnou. Volit je možno více kandidátů.
Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná. Pro jednání senátu je vyhrazeno středeční dopoledne, konkrétní termíny zasedání budou vždy oznámeny prostřednictvím těchto stránek.

Aktuality

Pravomoci senátu

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy Akademického senátu VŠE ke schválení Akademickému senátu VŠE,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem VŠE po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Členové akademického senátu FIS

Učitelé: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – předsedkyně, PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – místopředseda, Ing. Adam Borovička, Ph.D., prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ing. David Chudán, Ph.D., Ing. Petra Ivanega, doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., Ing. Tomáš Löster, Ph.D., Ing. Martin Potančok, Ph.D., PhDr. Věra Radváková, Ph.D., Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Studentští zástupci: Ing. Štěpán Staněk – místopředseda, Šimon Charvát, Matyáš Fales, Kryštof Malínek, Natalie Morová, Bc. Filip Stárek