Náležitosti doktorského studia

Co obnáší doktorské studium

Doktorské studium s sebou oproti předchozímu bakalářskému a magisterskému stupni přináší řadu změn. Zde přinášíme malý přehled toho, co studium na doktorském stupni mimo jiné znamená a jaká jsou práva a povinnosti doktorandů.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Klíčovou součástí studia je příprava disertační práce, která doktoranda provází po celou dobu studia. Téma disertační práce je třeba mít promyšlené už před podáním přihlášky ke studiu, protože jednou z povinných příloh k přihlášce je disertační záměr.
Téma buď můžete vybírat z těch, která vypisují školitelé, nebo můžete navrhnout téma vlastní.

Uchazeč přichází za vybraným školitelem a konzultuje s ním výzkumný záměr své práce, na jehož základě pak dojde k finálnímu výběru tématu disertační práce. Je tedy důležité zajít za školitelem s dostatečným předstihem před podáním přihlášky a svoje záměry a úmysly s ním zkonzultovat. Pokud si uchazeč není jist výběrem tématu, je vhodné zkonzultovat možnosti témat a školitelů s garantem příslušného studijního programu.

Seznam školitelů a vypsaných témat pro akademický rok 2023/24 naleznete zde PDF.

Zpracování disertační práce

S přípravou disertační práce souvisí různé etapy, v nichž doktorand prezentuje dosažené pokroky. Termíny těchto etap jsou dány pravidly studia. Nejprve doktorand a školitel společně připravují rámcové zadání práce (strukturu a postupy), přičemž vycházejí z disertačního záměru předloženého k přijímacímu řízení.

V další etapě doktorand obhajuje projekt disertační práce, v němž prezentuje své první výsledky (alespoň rešerši dosavadních poznatků). Ke státní doktorské zkoušce je potřeba předložit teze disertace v rozsahu 20 – 30 stran. Předposlední etapou je takzvaná malá obhajoba. Doktorské studium je zakončeno v případě úspěšné obhajoby disertační práce před příslušnou komisí.

Studium v zahraničí

Studenti doktorského studia se mohou zúčastnit jak krátkodobých, tak dlouhodobých studijních a výzkumných výjezdů. Do první skupiny spadají semináře nebo konference. Do dlouhodobých lze zařadit studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci.

Doktorandi mohou vyjet do zahraničí například v rámci programu Erasmus+ a to až na 12 měsíců. Pokud byste chtěli vyjet do jiné země, než jaké tento program nabízí (Švýcarsko, Rusko, zámoří…), jako student doktorského studia máte i tuto možnost. Výjezdů se mohou účastnit také studenti starší 26 let.

Bližší informace o možnostech dlouhodobých i krátkodobých zahraničních výjezdů, včetně různých druhů stipendií, naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Informace poskytne též proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Finanční zabezpečení

Na českých vysokých školách je doktorské studium v prezenční formě podporováno stipendiem, které se skládá z nárokové a nenárokové složky. Aktuální výše nárokové složky je 8000 Kč měsíčně, stipendium je vypláceno každý měsíc po dobu studia, nejdéle však po dobu 4 let (poté je prezenční forma studia změněna na kombinovanou). Nároková složka stipendia se navyšuje o 1000 Kč měsíčně po úspěšném složení státní doktorské zkoušky. Stipendium se nedaní.

Jedním ze způsobů, jak získat vyšší stipendium, je program Doktorand 4.0. Na ten se student může přihlásit po prvním ruce svého studia, ovšem doporučujeme tento záměr konzultovat se školitelem již v době výběru tématu disertační práce. Bližší informace naleznete zde. Mezi další významné zdroje možných finančních příjmů patří Interní grantová soutěž a Grantová soutěž IGA/A.

Stipendium má možnost získat také student prezenčního studia, který se rozhodne účastnit výjezdů do zahraničí. Výše finanční podpory se odvíjí podle země, kam student vyjíždí. Navíc v rámci programu Erasmus+ získává doktorand měsíční doplatek ve výši 15 tisíc Kč vyjma výjezdů na Slovensko (maximálně na 6 měsíců). Podrobnosti týkající se výjezdů, včetně způsobů finanční podpory, naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Doktorandům mohou být na základě žádostí dále propláceny i výdaje spojené s aktivní účastí na konferencích.

Studentům doktorského studia platí zdravotní pojištění stát i po dovršení 26 let.

Den doktorandů

Pod názvem „Den doktorandů FIS“ se každoročně koná vědecký seminář, na kterém mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.

Vědecký seminář Den doktorandů se uskutečnil 2. února 2023.

Více zde

 

Zjistěte více o přijímacím řízení na doktorské studium.

Předměty doktorského studia lze též studovat jednotlivě v rámci mimořádného studia.
Více informací o mimořádném studiu ZDE.