Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu

V přijímacím řízení přijímáme dokumenty, které je nutno doložit k přihlášce ke studiu, výhradně elektronicky, a to v digitálně podepsané verzi.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem.
 • Pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem.
 • Uchazeči ze Slovenska do systému nahrávají pouze asice soubor.

Doklad o absolvování předcházejícího stupně studia

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (příp. nostrifikace).

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem,
 • pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace.

 • Do InSIS dokument nevkládá,
 • jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení,
 • studijní oddělení následně potvrdí doložení předchozího vzdělání,
 • uchazeč bude informován automatickým mailem.

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují uchazeči odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělní o dokončení bakalářského studia.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem,
 • pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem,
 • absolventi VŠE nahrají do přihlášky potvrzení o ukončení studia vygenerované z InSIS.

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace.

 • Do InSIS dokument nevkládá,
 • jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení,
 • studijní oddělení následně potvrdí doložení předchozího vzdělání,
 • uchazeč bude informován automatickým mailem.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Pro všechny

Pokud tedy uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna 2024), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky.

Potvrzení výsledků pro přijetí bez přijímací zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z předmětů matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 1,75 včetně. Podmínkou je, že uchazeči studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční).

Studijní výsledky ze střední školy se dokládají jedním z těchto způsobů:

Dokument je nutno vložit do přihlášky ke studiu do 30. 4. 2024. Pozdější doložení nebude možné.

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí nejpozději do 31. 5. 2024 doložit do přihlášky ke studiu digitálně podepsané kopie diplomů s umístěním.

Uchazeč, který absolvoval nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ (Matematika rozšiřující) s výsledkem výborně až dobře či Matematiku rozšiřující s procentuální úspěšností alespoň 50 %, musí nejpozději do 6. 6. 2024 doložit do přihlášky ke studiu digitálně podepsaný dokument s výsledkem, který obdržel od CERMATu.

Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu