Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu

V přijímacím řízení přijímáme dokumenty, které je nutno doložit k přihlášce ke studiu, výhradně elektronicky, a to v digitálně podepsané verzi.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem.
 • Pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem.
 • Uchazeči ze Slovenska do systému nahrávají pouze asice soubor.

Doklad o absolvování předcházejícího stupně studia

Uchazeč o bakalářské studium Uchazeč o magisterské studium
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (příp. nostrifikace).

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem,
 • pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace.

 • Do InSIS dokument nevkládá,
 • jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení,
 • studijní oddělení následně potvrdí doložení předchozího vzdělání,
 • uchazeč bude informován automatickým mailem.

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují uchazeči odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. Alternativně lze použít také digitálně podepsané potvrzení studijního oddělní o dokončení bakalářského studia.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým mailem,
 • pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým mailem,
 • absolventi FIS nemusí dokument dokládat, studijní oddělení převezme informaci z InSIS.

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace.

 • Do InSIS dokument nevkládá,
 • jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení,
 • studijní oddělení následně potvrdí doložení předchozího vzdělání,
 • uchazeč bude informován automatickým mailem.

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

Pro všechny

Pokud tedy uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna 2021), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky.

Potvrzení výsledků pro přijetí bez přijímací zkoušky

 

→ Výsledky studia ze střední školy v ČR nebo SR

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z předmětů matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 1,75 včetně. Podmínkou je, že uchazeči studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční).

Studijní výsledky ze střední školy se dokládají jedním z těchto způsobů:

Dokument je nutno vložit do přihlášky ke studiu do 30. 4. 2021. Pozdější doložení nebude možné.

→ Soutěže

Uchazeč, účastník celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád nebo jiných fakultou uznaných soutěží (bude individuálně posouzeno), který požádá děkana o přijetí bez přijímacích zkoušek musí nejpozději do 6. 6. 2021 doložit do přihlášky ke studiu digitálně podepsané kopie diplomů s umístěním.

→ Matematika+ (Matematika rozšiřující)

Uchazeč, který absolvoval nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ (Matematika rozšiřující) s výsledkem výborně až dobře či Matematiku rozšiřující s procentuální úspěšností alespoň 50 %, musí nejpozději do 14. 6. 2021 do 12h doložit do přihlášky ke studiu digitálně podepsaný dokument s výsledkem, který obdržel od CERMATu.

→ SCIO a absolvování Přijímaček nanečisto

Uchazeči, kteří budou žádat o přijetí bez přijímaček na základě výsledku národních srovnávacích zkoušek SCIO a Přijímaček nanečisto žádné digitálně podepsané dokumenty o absolvování nedokládají.

Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu