Jmenované komise pro studijní program Aplikovaná informatika

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu AI

Interní dokumenty pro členy Oborové rady jsou k dispozici zde.

Pozice Člen orgánu Útvar
Předseda prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. katedra informačního a znalostního inženýrství
Interní členové prof. Ing. Josef Basl, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Petr Berka, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. katedra systémové analýzy
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. katedra informačních technologií
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. katedra systémové analýzy
Externí členové Assoc. Prof., Dr.rer.nat. Peter Dolog Aalborg University, Technical Faculty of IT and Design
Ing. Petr Hujňák, CSc. Per Partes Consulting
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha

Komise pro státní doktorskou zkoušku doktorského studijního programu AI

Nejpozději dva týdny před termínem konání státní doktorské zkoušky jmenuje děkan na návrh garanta studijního programu zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku včetně jejího předsedy. Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku je nejméně tříčlenná (předseda a dva členové). Předsedou a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku mohou být pouze profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru schválení vědeckou radou fakulty.

Předsedové a členové:

Člen orgánu Útvar
prof. Ing. Josef Basl, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. katedra informačních technologií
doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. katedra informačních technologií
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií
doc. Ing. Jan Pour, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Petr Berka, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. katedra systémové analýzy
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D. katedra systémové analýzy
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. katedra systémové analýzy

Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací doktorského studijního programu AI

Předsedu, zástupce předsedy a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan na návrh garanta studijního programu nejpozději tři týdny před termínem konání obhajoby. Komise je alespoň šestičlenná, nejméně dva členové komise nesmějí být členy akademické obce VŠE. Předsedou a zástupcem předsedy komise pro obhajobu disertační práce mohou být pouze vědeckou radou fakulty schválení profesoři nebo docenti v daném nebo příbuzném oboru. Členy komise pro obhajobu disertační práce mohou být pouze vědeckou radou fakulty schválení profesoři, docenti a další významní odborníci v daném nebo příbuzném oboru.

Komise pro obhajobu disertační práce je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň pět jejích členů (včetně předsedy nebo jeho zástupce), z nichž alespoň jeden není členem akademické obce VŠE.

Pozice Člen orgánu Útvar
Předsedové a zástupci předsedy prof. Ing. Josef Basl, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. katedra informačních technologií
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. katedra informačních technologií
prof. Ing. Petr Berka, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. katedra systémové analýzy VŠE
Interní členové doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. katedra informačních technologií
doc. Ing. Jan Pour, CSc. katedra informačních technologií
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D. katedra systémové analýzy
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. katedra systémové analýzy
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. katedra informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
Externí členové doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Technická univerzita Liberec
Mgr. Jakub Balada, Ph.D. Apify
Ing. Václav Belák, Ph.D. Gen Digital
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA Univerzita Hradec Králové
Ing. Erik Dianiš, PhD. Adwise, s.r.o.
Ing. Jiří Gregor, CSc. Plastika a.s.
Ing. Petr Hujňák, CSc. Per Partes Consulting, Praha 4
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
Ing. Martin Kejkula, Ph.D. Česká spořitelna, Praha 4
doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. FEL ČVUT v Praze
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. FIT ČVUT v Praze
Ing. Martin Labský, Ph.D. The Mama AI
Mgr. Jindřich Mynarz, Ph.D. MSD Czech Republic
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. Fakulta informatiky MU v Brně
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. FIT ČVUT v Praze
Mgr. Ladislav Peška, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. Fakulta informatiky MU v Brně
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. Fakulta informatiky MU v Brně
Ing. Milan Přibyl, Ph.D. GIST s.r.o., Hradec Králové
Bruno Rossi, Ph.D. Fakulta informatiky MU v Brně
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Technická univerzita Liberec
doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D. Filozofická fakulta UK Praha
Mgr. Petr Škoda, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha