Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí

e-mail: dusan.chlapek@vse.cz
NB 4.p., m.č. 450, tel. +420-224 095 454

Odborný asistent na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde garantuje a vyučuje předměty zaměřené na řízení projektů, zpracování dat a databázové systémy. V uvedených oblastech vedl více než dvě stě diplomových a bakalářských prací. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl velkou řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. Vytvářel a implementoval metodiky pro řízení projektů, modelování procesů, analýzu a správu dat. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data). Je jedním z autorů Koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR a Metodiky publikace otevřených dat veřejné správy ČR. Pomáhal otevírat data řadě institucí veřejné správy ČR, např. Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Českému telekomunikačnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Spolupracuje na několika evropských projektech v oblasti otevřených a propojených dat. Je členem Fóra pro otevřená data. Dále je místopředsedou odborné poroty pro výběr nejlepšího IT projektu roku (CACIO), členem poroty soutěže o nejlepší studentský IT diplomový projekt roku IT SPY (soutěž pod záštitou Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter), členem poroty soutěže Společně otevíráme data o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty (FOM). Je předsedou stálého řídícího výboru konference Data a znalosti a členem programových výborů řady konferencí. Dlouhou dobu působil také v Akademickém senátu Vysoké školy ekonomické v Praze a v Akademickém senátu Fakulty informatiky a statistiky.

Osobní údaje

Vzdělání
2005 – 2008   Ph.D., VŠE Praha, obor Informatika
2000 – 2001   Certified Business Process Management, Brigham Young University, Marriott School of Management, Provo, USA
1986                  titul Ing. v oboru Automatizované systémy řízení v ekonomice

Odborná orientace

 • správa dat, otevřená a propojitelná data veřejné správy a jejich katalogizace,
 • řízení IS/ICT, řízení a koordinace projektů,
 • datová analýza a návrh, databázové systémy, nástroje pro katalogizaci dat,
 • analýza a optimalizace byznys procesů, metodiky a nástroje pro modelování procesů, metodiky a správa procesních modelů v prostředí ARIS,
 • výběrová řízení IS/ICT řešení, dohled nad implementací IS/ICT,
 • návrh a implementace metodik v oblastech procesního modelování, řízení projektů, otevřených propojitelných dat a ve správě dat organizace.

Účast na vybraných výzkumných projektech

 • TAČR projekt „Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů“, 2014 – 2015, hlavní řešitel,
 • TAČR projekt „Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat“, 2014 -2015, hlavní řešitel,
 • projekt EK „Share-PSI 2.0“, 2014  – 2016, člen týmu za ČR v rámci konsorcia více než 40ti účastníků, jehož cílem je výměna zkušeností v oblasti implementace politik zaměřených na otevřená data veřejné správy; podpořeno z Competitiveness and Innovation Framework Programme,
 • IGS Projekt „Sémantické propojování data ve veřejné správě“, 2010, člen týmu,
 • IGS Projekt „Ekonomické modely otevřených dat“, 2012, člen týmu,
 • návrh metamodelu řízení podnikové informatiky (součást Modelu řízení podnikové informatiky, řešeného v rámci projektu GAČR P403/10/0092: Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky.

Účast na dalších vybraných projektech

 • Český statistický úřad – aktualizace vybraných částí informační koncepce úřadu, 2017,
 • Česká správa sociálního zabezpečení – několik projektů zaměřených zejména na procesy v oblasti správy dat, přípravu a aktualizaci publikačního plánu otevřených dat ČSSZ a zajištění datové kvality, 2015 -2017,
 • Ministerstvo vnitra – vedoucí soustavy dílčích projektů: A. Zpracování metodiky k vytvoření popisu závislostí a vazeb projektů realizace Strategie Smart Administration 2015; B. Vytvoření harmonogramu realizace strategických projektů do roku 2015; C. Aktualizace Strategie Smart Administration ve vztahu k monitorovacím indikátorům, v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, pro prioritní osy, respektive oblasti intervence určené na financování realizace Smart Administration; D. Standardizace publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy, 2015 – 2016,
 • Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra, MMR – Koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR (spoluautor koncepce, vedoucí řešitelského týmu tvořeného pracovníky MV, UK, VŠE), 2012,
 • vedoucí  řady projektů pro komerčních sféru zaměřených na analýzu a návrh IS/ICT, optimalizaci procesů, návrh a údržbu procesně organizačního modelu v prostředí ARIS, hodnocení ICT procesů a služeb,
 • řada školení v oblasti datového modelování, zadávání, řízení a koordinace projektů, modelování procesů, tvorby a implementace metodik, řízení správy dat a kvality dat.

Publikační činnost

 • Je autorem či spoluautorem tří knižních monografií a dalších šedesáti publikačních výstupů.