prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Děkan Fakulty informatiky a statistiky

e-mail: fischerj@vse.cz
NB 4.p., m.č. 404, tel. +420-224 095 401

Profesor oboru Hospodářská politika. V letech 2006–2010 byl proděkanem FIS pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů. Působí v řadě odborných organizací, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI), je členem několika vědeckých a akademických rad vysokých škol a fakult. Působí jako soudní znalec ve specializaci statistika. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 předsedal Radě vysokých škol. Formou příležitostných popularizačních přednášek přibližuje ekonomickou statistiku studentům různých typů středních škol.

Osobní údaje

Vzdělání

2001    Ing., VŠE, obor Statistické a pojistné inženýrství
2005    Ph.D., VŠE, obor Statistika
2008    doc., VŠE, obor Statistika
2018    prof., Masarykova univerzita, obor Hospodářská politika

Akademické pracoviště

Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky

Akademické funkce

2006 – 2010     VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, proděkan pro vědu, výzkum a informatiku
2006 – dosud   Akademie věd České republiky, člen Akademického sněmu
2008 – 2018     VŠE, katedra ekonomické statistiky, vedoucí katedry
2010 – 2018     VŠE, prorektor pro strategii
2012 – 2017     Rada vysokých škol, předseda
2018 – dosud    FIS VŠE, děkan

Členství v odborných grémiích a odborná činnost

1995 – dosud     Jednota českých matematiků a fyziků
2002 – dosud     Česká statistická společnost
2004 – dosud     International Association for Statistical Education
2007 – dosud     Česká demografická společnost
2010 – dosud     International Statistical Literacy Project, národní koordinátor za ČR
2010 – dosud     Česká společnost ekonomická, člen představenstva
2011 – 2015      Český statistický úřad (do roku 2012 poradce předsedkyně, od 2013 vedoucí metodických auditů)
2012 – dosud     International Statistical Institute
2012 – dosud     Centre for International Research on Economic (Tendency) Surveys
2013 – dosud     znalec dle zákona č. 36/1967 Sb. ve specializaci statistika
2013 – dosud     MŠMT ČR, odborný garant šetření studentů EUROSTUDENT a DOKTORANDI
2013, 2017         Research Council of Lithuania, člen mezinárodního panelu
2014 – dosud     člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dvou jejích výborů
2015 – dosud     Grantová agentura ČR, člen panelu P402, od roku 2017 předseda panelu
2015 – dosud     Technologická agentura ČR, člen Expertní hodnotící komise programu OMEGA
2015 – dosud     International Input-Output Association
2015                     člen mezinárodního hodnotícího panelu pro hodnocení výzkumných organizací Litvy

Garant studijních oborů na VŠE

Navazující magisterské studium – Master in Official Statistics

Aktuální členství ve vědeckých, redakčních a oborových radách

2006 – dosud     člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
2008 – dosud     člen redakční rady The Open Political Science Journal
2010 – dosud     člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2010 – dosud     člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
2010 – dosud     člen Akademické rady Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
2011 – dosud     člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
2011 – dosud     člen výkonné rady časopisu Statistika
2012 – dosud     člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
2012 – dosud     člen redakční rady časopisu Acta Sting
2014 – dosud     člen Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
2014 – dosud     člen oborové rady doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2014 – dosud     člen redakčního kruhu časopisu Journal of Economics and Social Research
2015 – dosud     člen Akademické rady Unicorn College
2016 – dosud     člen Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Publikační činnost

Je autorem či spoluautorem 6 monografií, 52 recenzovaných článků, 118 konferenčních příspěvků, 4 metodik, 9 souhrnných výzkumných zpráv, 7 skript a autorem 8 znaleckých posudků.
Publikace na WoS jsou k dispozici na http://www.researcherid.com/rid/J-7874-2012

Získaná ocenění

2001                    Cena Josefa Hlávky
2004, 2014        Cena rektora VŠE v Praze za prestižní publikaci – článek
2003 – 2015     7x cena děkana FIS VŠE za nejlepší publikaci

Jazykové znalosti: angličtina