Aktuality

Ustavující zasedání AS FIS dne 22. 11. 2023

Vážení senátoři a hosté,
ve středu 22. listopadu 2023 od 8:30 v zasedací místnosti FIS 468NB proběhne ustavující zasedání AS FIS s následujícím programem:

 1. Předání osvědčení o zvolení členem AS FIS členům nového senátu, pořízení fotografií senátorů
 2. Volba předsednictva AS FIS
 3. Různé

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
předseda volební komise

 

Archiv aktualit:

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na příští středu 20. září 2023 od 8:30 ráno do zasedací místnosti FIS 468NB zasedání AS FIS s následujícím programem:

 1. Záměr akreditace studijních programů B-EDS a N-ADA
 2. Podmínky přijímacího řízení do studijních programů FIS na AR 2023/24
 3. Souhlas ke jmenování členky Vědecké rady FIS
 4. Technická úprava Zásad hodnocení publikační činnosti FIS
 5. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS. Jednání je předpokládáno osobně, on-line připojení (MS Teams, team AS FIS) bude spuštěno jen v případě, že by o něj některý ze senátorů explicitně požádal.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Termín a způsob konání voleb:
Volby proběhnou 4. 10. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin online formou ve volební aplikaci v rámci Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS).

Seznam kandidátů ve volebním obvodu akademických pracovníků (v abecedním pořadí dle příjmení):
Ing. Adam Borovička, Ph.D.
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Ing. Alžbeta Gburíková
Ing. Karel Helman, Ph.D.
Ing. David Chudán, Ph.D.
Ing. Petra Ivanega
doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Ing. Martin Potančok, Ph.D.
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MSc

Seznam kandidátů ve volebním obvodu studentů (v abecedním pořadí dle příjmení):
Matyáš Fales
Šimon Charvát
Kryštof Malínek
Natalie Morová
Bc. Lucia Pavlíková
Ing. Štěpán Staněk
Bc. Filip Stárek
Ondřej Valenta

Bližší informace zde.

Podle usnesení Akademického senátu FIS ze dne 28. 6. 2023 mohou kandidáti podat svou přihlášku do voleb AS FIS na funkční období 2023-2026 nejpozději do 12. 9. 2023, 14:00.

Přihláška musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly), v případě akademického pracovníka jeho domovskou katedru, v případě studentského kandidáta jeho obor a ročník studia; nezávazný vzor přihlášky je k dispozici na webu AS FIS.

Přihlášky se podávají v zalepené obálce s označením „Volby AS FIS“ na místnost NB415 (pondělí až čtvrtek 9-11:30 a 13-14, případně po předchozí dohodě mailem v jiný čas).

V případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 je součástí přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena Akademického senátu FIS podle zákona č. 451/1991 Sb.

Adresa pro podávání případných stížností je zouharj@vse.cz.

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 28. 6. 2023 od 8.30 jednání AS FIS v on-line prostředí MS Teams /tým AS FIS.
Program:

 1. Schválení Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2022
 2. Vyhlášení voleb AS FIS pro příští volební období
 3. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS. Jednání bude pouze on-line.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 10. 5. 2023 od 8.30 jednání AS FIS do zasedací místnosti FIS NB468.
Program:

 1. Návrh rozpočtu FIS na rok 2023 – ke schválení AS FIS, návrh usnesení je součástí předloženého materiálu
 2. Čerpání rozpočtu FIS za rok 2022 – materiál je pouze pro informaci, není třeba přijímat žádné usnesení
 3. Návrh změny Volebního řádu AS FIS – digitální volby – návrh usnesení „Akademický senát FIS schvaluje návrh změny Volebního řádu Akademického senátu FIS“
 4. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS. Jednání je předpokládáno osobně, on-line připojení bude zřízeno jen v případě, že by o něj některý ze senátorů explicitně požádal.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 14. 12. 2022 od 8.30 jednání AS FIS do zasedací místnosti FIS NB468.
Program:

 1. Zásady hodnocení tvůrčí činnosti FIS
 2. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Na návrh studentských senátorů vyhlásila předsedkyně AS FIS hlasování o usnesení v následujícím znění:

„Akademický senát FIS se distancuje od výroků doc. Ševčíka, které dle názoru senátu nepřispívají k dobrému jménu Vysoké školy ekonomické v Praze, a tudíž ani Fakulty informatiky a statistiky. AS FIS proto vyzývá své zástupce v AS VŠE, aby věc projednali na následujícím zasedání.“

Výsledky hlasování:

 • Pro návrh – 14
 • Proti návrhu – 1
 • Zdržel se hlasování – 1

Návrh byl přijat

V Praze dne 24. 10. 2022 9:30

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Příloha – volební protokol

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 21. 9. 2022 od 8.30 jednání AS FIS do zasedací místnosti FIS.
Program:

 1. Schválení podmínek přijímacího řízení na FIS pro akademický rok 2023/2024 (Bc, Mgr, PhD)
 2. Schválení Akreditace studijního programu Information Systems Management
 3. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 18. 5. 2022 od 8.30 jednání AS FIS do zasedací místnosti FIS.
Program:

 1. Schválení Návrhu rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2022
 2. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 4. 5. 2022 od 8.30 jednání AS FIS do zasedací místnosti FIS.
Program:

 1. Záměr akreditovat habilitační a jmenovací řízení v oboru Aplikovaná informatika.
 2. Záměr akreditovat habilitační a jmenovací řízení v oboru Ekonometrie a operační výzkum.
 3. Záměr akreditovat habilitační a jmenovací řízení v oboru Statistika.
 4. Výroční zpráva o činnosti FIS za rok 2021.

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 6. 4. 2022 od 8.30 jednání AS FIS na místnosti NB 468.
Program:

 1. Souhlas ke jmenování členů Vědecké rady FIS VŠE
 2. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 2. 3. 2022 od 8.30 jednání AS FIS na místnosti NB 468.
Program:

 1. Záměr děkana jmenovat proděkany FIS
 2. Žádost o souhlas k odvolání členky Disciplinární komise FIS
 3. Žádost o souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FIS
 4. Různé

Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 19. 1. 2022 od 9.00 jednání AS FIS.
Program:

 1. Volby děkana FIS pro období 2022 – 2026
 2. Projednání návrhu Strategického záměru FIS 2021-2025
 3. Různé

Jednání proběhne PREZENČNĚ na zasedací místnosti FIS NB468.
Veškeré materiály k projednání jsou tradičně umístěny v MS Teams.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2022–2026. Vyhlášení volby bylo schváleno na zasedání AS FIS VŠE 24. 11. 2021.

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta: do 15. 12. 2021 do 12:00.
Veřejná prezentace kandidátů: 10. 1. 2022 v 16:00.
Zasedání AS FIS VŠE s volbou kandidáta na funkci děkana: 19. 1. 2022 od 9:00.

Přihlášky uchazečů o funkci děkana FIS se odevzdávají v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze“, prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3 na jméno předsedy volební komise (Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.).

Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný souhlas a podpis uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Přihláška musí obsahovat:

 • Životopis se základními osobními údaji
 • Korespondenční adresu uchazeče
 • Stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana

V případě uchazeče narozeného před 1. 12. 1971 je součásti přihlášky i souhlas uchazeče s doložením předpokladu pro výkon funkce děkana dle zákona č. 451/1991 Sb.

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 24. 11. 2021 od 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Vyhlášení voleb děkana FIS pro období 2022 – 2026
 2. Různé

Jednání proběhne hybridně – na zasedací místnosti FIS NB473, kdo nemůže osobně tak online v MS Teams – tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 22. 9. 2021 od 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Schvalování podmínek přijímacího řízení na bakalářské/magisterské/doktorské studium FIS
  na akademický rok 2022/2023
 2. Různé

Jednání proběhne jak prezečně na místnosti NB473, tak také online v MS Teams – tým AS FIS => tedy kombinovaně.
Materiály k projednání jsou uloženy v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 2. 6. 2021 od 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2020
 2. Schvalování Zásad hodnocení výsledků tvůrčí činnosti FIS
 3. Schvalování dodatku k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2021/2022
 4. Různé

Jednání proběhne online v MS Teams – tým AS FIS.
Materiály k projednání jsou uloženy také v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky v souladu s platnými předpisy vyhlásil dne 21. dubna 2021 volby do Akademického senátu VŠE pro volební obvod FIS.

Volby proběhnou dle schváleného harmonogramu:

Termín voleb středa 12. května 2021 8:30-16:00 elektronicky v prostředí InSIS

Podávání přihlášek do čtvrtka 6. 5. 2021 12:00.

Nejpozději 10. 5. 2021 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobné informace k volbám:

Samotné volby proběhnou elektronicky v univerzitním informačním systému insis.vse.cz ve středu 12. května 2021 v čase 8:30 – 16:00. Podávání přihlášek kandidátu probíhá do 6. 5. 12:00 emailem z účtu na VŠE adresovaným předsedovi (antonin.pavlicek@vse.cz) a všem členům (adam.borovicka@vse.cz a vacm09@vse.cz) dílčí volební komise FIS. Email musí jednoznačně identifikovat kandidáta (např. Jan Novák, narozen 1. 1. 2000, student oboru Statistika, 6. semestr) a vyjádření vůle kandidovat. U osob podléhajících lustračnímu zákonu (ročníky, které byly v roce 1989 plnoleté) pak také souhlas s lustrací. Volební komise emailově kandidátům potvrdí přijetí kandidatury.

Akademický senát fakulty na svém zasedání dne 21. dubna 2021 zvolil volební komisi ve složení:

Předseda: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Místopředseda: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Člen: Miloslav Vach

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 28. 4. 2021 od 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Informace o čerpání rozpočtu FIS za rok 2020
 2. Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2021
 3. Návrh rozšíření akreditace studijního programu Informační systémy a technologie

Jednání proběhne online v MS Teams – tým AS FIS.
Materiály k projednání jsou uloženy také v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 21. 4. 2021 od 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Volby AS FIS

Jednání proběhne online v MS Teams – tým AS FIS.
Materiály k projednání jsou uloženy také v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 24. 3. 2021 8.30 jednání AS FIS.
Program:

 1. Žádost o souhlas k odvolání členky disciplinární komise AS FIS a se jmenováním členky disciplinární komise AS FIS
 2. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2021/22
 3. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2021/22 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
 4. Konání voleb do AS VŠE na funkční období 2021-2024 elektronickým způsobem.
 5. Různé

Jednání proběhne online v MS Teams – tým AS FIS.
Materiály k projednání jsou uloženy také v MS Teams, tým AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení senátoři a hosté,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na středu 2. prosince 8.30 jednání AS FIS s následujícím navrženým programem:

 1. Projednání a schválení změny Statutu FIS
 2. Projednání a schválení změny Jednacího řádu VR FIS
 3. Projednání a schválení změny Jednacího řádu AS FIS
 4. Různé

Jednání proběhne online v MS Teams Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
Materiály k projednání jsou uloženy tamtéž.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Milí kandidáti,

úvodem dovolte, abych Vám jménem celé volební komise opožděně pogratuloval k získání postu člena Akademického senátu (AS) FIS ve volebním klání dne 7. 10. 2020. (Připomínám, že podrobné výsledky voleb jsou k dispozici na https://fis.vse.cz/aktuality/vysledky-voleb-do-as-fis-ze-dne-7-10-2020/.)

Je mou milou povinností pozvat Vás na ustavující zasedání AS FIS, které proběhne dne 18. listopadu 2020 od 9:00. Navzdory stávající epidemické situaci je třeba, abyste se alespoň na chvíli na zasedání vyskytli osobně, a to hned ze tří důvodů:

 • je třeba formátem tajného hlasování (tudíž prezenčně) zvolit předsednictvo AS FIS,
 • na místě bude přítomen fotograf, který Vás zachytí pro účely webových stránek,
 • obdržíte osvědčení o zvolení členem AS FIS.

Po konzultaci se stávajícím předsednictvem AS FIS jsme proto pro zasedání zvolili následující kombinovaný formát: po většinu času budete účastnit online přes MS Teams z Vámi vybraného místa v areálu školy a pouze pro účely splnění výše uvedených tří položek se po jednom dostavíte do zasedací místnosti NB 473, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu. Stávající místopředseda AS FIS, Antonín Pavlíček, Vás podle naší domluvy včas přidá do příslušné skupiny na MS Teams. Pevně doufám, že tato forma ustavujícího zasedání je pro všechny nové členy AS FIS přijatelná.

Navrhovaný program zasedání je následující:

 1. Předání osvědčení o zvolení členem AS FIS členům nového senátu, pořízení fotografií senátorů.
 2. Volba předsednictva AS FIS.
 3. Různé.

Přeji Vám mnoho zdaru nejen v AS FIS!

Honza Zouhar, předseda volební komise

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám na příští středu 4. 11. 9:00 mimořádné on-line zasedání AS FIS (proběhne tradičně přes MS Teams, tým AS FIS).
Musíme projednat situaci týkající se aplikace zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Detailnější podklady vám pošleme během pár dní.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,

jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 30. 9. 2020 od 9:00 prostřednictvím on-line nástroje MS Teams – tým AS FIS.

Program:

 1. Podmínky přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2021/2022
 2. Podmínky přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 2021/2022 ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce
 3. Podmínky přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 2021/2022 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
 4. Podmínky přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2021/2022
 5. Nominace delegáta do RVŠ za fakultu a návrh delegátů (popř. náhradníků) do studentské komory RVŠ
 6. Různé

Pozvánka bude zveřejněna také v prostředí MS Teams a materiály k projednání jsou přístupné tamtéž.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Podle usnesení Akademického senátu FIS se mohou kandidáti do voleb AS FIS pro období 2020-2023 přihlásit nejpozději do pondělí 14. 9. 2020 14:09.

Přihláška musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly), v případě akademického pracovníka jeho domovskou katedru, v případě studentského kandidáta jeho obor a ročník studia; nezávazný vzor přihlášky je k dispozici na stránkách AS FIS.

Přihlášky se podávají v zalepené obálce s označením „Volby AS FIS“ na sekretariátu děkana FIS, místnost NB 405.

V případě kandidáta narozeného před 1. 12. 1971 je součástí přihlášky i souhlas kandidáta s doložením předpokladu pro výkon funkce člena Akademického senátu FIS podle zákona č. 451/1991 Sb.

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 24. 6. 2020 od 9:00 prostřednictvím on-line nástroje MS Teams – tým AS FIS.
Program:

 1. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2020/21
 2. Vyhlášení voleb do AS FIS 2020-2023
 3. Různé

Pozvánka byla zveřejněna také v prostředí MS Teams a materiály k projednání budou (po pondělním jednání grémia proděkanů) od příštího týdne přístupné tamtéž.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 15. 4. 2020 od 9:00 prostřednictvím on-line nástroje MS Teams – tým AS FIS.
Program:

 1. Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2020
 2. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2020/21
 3. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/21 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
 4. Záměr akreditovat bakalářský studijní program Data Analytics
 5. Žádost o souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise FIS
 6. Různé

Pozvánka byla zveřejněna v prostředí MS Teams a materiál k projednání je přístupný tamtéž.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 25. 9. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti fakulty.
Program:

 1. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2020/2021
 2. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/2021 ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce
 3. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/2021 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
 4. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2020/2021
 5. Různé

Pozvánka byla zveřejněna na webu AS FIS a materiál k projednání je v příloze a dále pak bude také přístupný na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 29. 5. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti FIS.
Program:

 1. Projednání a schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2018.
 2. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 17. 4. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti FIS.
Program:

 1. Projednání návrh rozpočtu FIS na rok 2019
 2. Přehled čerpání prostředků v roce 2018
 3. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
svolávám mimořádné zasedání AS FIS na 3. 4. 2019 od 9 hodin na místnost 468 nb. Hlavním bodem programu je schválení „Dodatku k podmínkám přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2019/2020“. Plánované jednání senátu 17. 4. 2019 zůstává v platnosti.

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 13. 2. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti NB 473.
Program:

 1. Akreditace studijních programů FIS
 2. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 28. 11. 2018 od 9:00 do zasedací místnosti NB 468.
Program:

 1. Návrh akreditace doktorských studijních programů uskutečňovaných na FIS
 2. Podmínky přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2019/2020
 3. Zásady hodnocení publikační činnosti FIS
 4. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Milé kolegyně, milí kolegové,
zvu vás na zasedání AS FIS, které se bude konat ve středu 3. 10. 2018 v 8.30 hodin v zasedací místnosti NB 473 s následujícími body jednání:

 1. Souhlas se jmenováním člena Vědecké rady FIS
 2. Schválení podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium na FIS na akademický rok 2019/2020
 3. Schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium na FIS na akademický rok 2019/2020
 4. Různé

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Milé kolegyně, milí kolegové,
zvu vás na zasedání AS FIS, které se bude konat ve středu 30. 5. 2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti NB 468 s následujícími body jednání:

 1. Návrh změny statutu FIS
 2. Výroční zpráva o činnosti FIS za rok 2017
 3. Informace o akreditacích
 4. Různé

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně AS FIS

Zvolení členové akademického senátu VŠE do učitelské části za FIS (v uvedeném pořadí):
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Ing. Martin Potančok, Ph.D.
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Zvolení studenští členové Akademického senátu VŠE za FIS (v uvedeném pořadí):
Štěpán Staněk
Adam Dolejš

Do učitelské části senátu VŠE za FIS kandidují (řazeno abecedně):
Ing. Karel Helman, Ph.D. – KSTP
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. – KEST
Ing. Martin Potančok, Ph.D. – KIT
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. – KEKO

Do studentské části senátu VŠE za FIS kandidují (řazeno abecedně):
Adam Dolejš – Aplikovaná informatika B-AI
Štěpán Staněk – Aplikovaná informatika B-AI

Příloha: Protokol o převzetí přihlášek kandidátů