Zvýšení otevřenosti dat veřejné správy ČR

Fakulta informatiky a statistiky se v rámci svých aktivit podílí na zvyšování otevřenosti dat veřejné správy ČR a zapojuje se do projektů zaměřených na řešení problémů spojených s publikací a využí­váním otevřených dat (open data) a propojených dat (linked data). Příkladem může být mezinárodní projekt OpenBudgets.eu (projekt EU Horizont 2020) zaměřený na vývoj platformy pro zpracování a analýzu otevřených dat o veřejných rozpočtech, který byl úspěšně zakončen v roce 2017. V minulosti se pracovníci FIS podíleli i na dalších mezinárodních projektech zaměřených na problematiku otevřených a propojených dat:

  • LOD2 (EU 7. RP) – vývoj nových metod a softwarových nástrojů pro práci s otevřenými pro­pojitelnými daty (Linked Open Data = LOD),
  • Share-PSI 2.0 (EU PSP) – síť partnerů a odborníků, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti implementace politik zaměřených na otevřená data veřejné správy.

Fakulta informatiky a statistiky společně s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fondem Otakara Motejla založila v roce 2013 Fórum pro otevřená data, které se zaměřuje na prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy, koordinaci aktivit a odborníků věnujících se tématu otevřených dat, propagaci a osvětu tématu otevřených dat, spolupráce na výzkumu v oblasti otevřených a propojitelných dat.

Dokladem úspěšnosti těchto aktivit Fóra pro otevřená data je i udělení ceny „Ceny ministra vnitra za podporu a propagaci otevřených dat“ v roce 2015.

Otevřená data a nové technologie FIS využívá intenzivně i při výuce. S problematikou otevřených a propojených dat a se souvisejícími principy, nástroji a technologiemi jsou studenti FIS seznamováni v rámci výuky několika předmětů. Se základy problematiky jsou studenti seznámeni již na bakalář­ském stupni studia v rámci kurzu 4IT218 – Databáze. S problematikou propojených dat se pak mo­hou studenti podrobně seznámit na magisterském stupni studia v rámci předmětu 4IZ440 – Propo­jená data na webu. Otevřeným a propojeným datům se studenti také věnují v rámci svých kvalifi­kačních prací.

V roce 2016 byla na Fakultě informatiky a statistiky vyvinuta aplikace SPARQLab sloužící k procvičování jazyka SPARQL, což je ja­zyk pro dotazování a manipulaci s daty reprezentovanými pomocí Resource Description Framework (RDF). RDF a SPARQL jsou základními standardy pro publikaci dat na webu v podobě propoje­ných dat. V roce 2016 získala aplikace SPARQLab „Cenu Red Hat“ pro nejlepší studentskou apli­kaci v soutěži „Společně otevíráme data 2016“ organizované Fondem Otakara Motejla. V rozvoji aplikace fakulta dále pokračuje.