Doktorand 4.0

Cílem projektu je systematicky připravovat a vychovávat perspektivní mladé vědecké pracovníky, kteří po úspěšném ukončení doktorského studia nastoupí na jednotlivé katedry FIS a tím posílí její akademickou obec. Předpokladem je, že tito doktorandi budou během programu orientováni zejména na vědecko-výzkumnou činnost, budou mít předpoklady pro získávání vědecko-výzkumných projektů (absolvovanou delší stáž v zahraničí, velmi dobrou znalost anglického jazyka jak mluveného, tak i psaného podpořenou ziskem certifikátu). Program je navržen tak, aby studenti nemuseli pracovat mimo FIS na komerčních projektech, ale aby se mohli plně věnovat práci ve výzkumu.

Po ukončení programu se předpokládá, že absolventi doktorského studia budou schopni podávat a úspěšně získávat i realizovat národní i mezinárodní projekty. Z nich budou získávat svoje další příjmy nad rámec příjmů odborných asistentů na katedrách.

Výstupy z programu také umožní při současných kritériích podat úspěšným absolventům doktorského studia velmi rychle žádost o zahájení habilitačního řízení.

Doba projektu: 3 roky.

Termín odevzdání přihlášky: do 13. 9. 2019 do 12.00 na sekretariát děkana FIS

Náležitosti přihlášky: přihláška včetně vědeckého článku bude v zalepené obálce označená nápisem „Doktorand 4.0“

Termín zasedání výběrové komise: 16. 9. 2019.