Doktorand 4.0

Cílem programu je systematicky připravovat a vychovávat perspektivní mladé vědecké pracovníky, kteří po úspěšném ukončení doktorského studia nastoupí na jednotlivé katedry FIS a tím posílí její akademickou obec. Předpokladem je, že tito doktorandi budou během zařazení do programu orientováni zejména na vědecko-výzkumnou činnost, budou mít předpoklady pro získávání vědecko-výzkumných projektů (absolvovanou delší stáž v zahraničí, velmi dobrou znalost anglického jazyka jak mluveného, tak i psaného, podpořenou ziskem certifikátu). Program je navržen tak, aby studenti nemuseli pracovat mimo FIS na komerčních projektech, ale aby se mohli plně věnovat práci ve výzkumu.

Předpokládá se, že absolventi doktorského studia budou po ukončení projektu schopni podávat a úspěšně získávat i realizovat národní i mezinárodní projekty. Z těchto projektů pak budou získávat další příjmy nad rámec práce odborného asistenta na katedrách.

Výstupy z projektu také absolventům doktorského studia umožní brzké podání žádosti o zahájení habilitačního řízení.

Doba projektu: 1 rok.

Termín odevzdání přihlášky: do 18. 9. 2023 do 12.00 na sekretariát děkana FIS v zalepené obálce označené nápisem „Doktorand 4.0“

Náležitosti přihlášky součástí dokumentu pod tlačítkem „Více informací“.

Termín zasedání výběrové komise: 25. 9. 2023.

Více informací

Doktorand 4.0