Bakalářské programy

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium pět bakalářských programů prezenčního studia (standardní doba studia 3 roky, u programů Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi 3,5 roku). Všechny programy vychovávají odborníky v dané oblasti a kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studenta. Data a IT jsou budoucnost a na fakultě se můžete učit od nejlepších z oboru. Kromě toho do výuky přichází i odborníci z komerčních firem i z veřejné správy.

Přehled bakalářských programů

Aplikovaná informatika

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje pro praxi odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují procesy v různých typech organizací od malých a středních firem přes nadnárodní společnosti až po instituce veřejné správy. Současný světový pracovní trh požaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídající potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky nebo obchodu. Studenti se proto naučí jak navrhovat a implementovat informační systémy do organizací, analyzovat a prakticky navrhovat databáze, vyžívat softwarového inženýrství a zpracovávat informace pro rozvoj podniku. Vedle toho získají i ekonomické znalosti a schopnost řídit projekty i týmy. Absolventi se tak mohou stát analytiky podnikových procesů, informačních systémů, business analytiky, odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací.

Více informací

Data Analytics

Dlouhodobé trendy v oblasti využití a zpracování dat v podnikové praxi vytvářejí silnou poptávku po kvalifikovaných analyticích, kteří jsou vybaveni dovednostmi jak v oblasti matematiky a statistiky, tak v oblasti informatiky. Na straně jedné roste dostupnost, hojnost a rozmanitost dat, což zvyšuje nároky na jejich získávání a konsolidaci ve strukturovaných databázích; na straně druhé roste snaha využít plný potenciál takto před-zpracovaných dat za použití pokročilých technik matematického modelování a strojového učení. Absolventi programu Data Analytics získají vyvážený a ucelený mix dovedností ve všech těchto oblastech. Uplatnitelnost absolventů posiluje navíc i absolvování dlouhodobé odborné praxe a vynikající jazyková připravenost díky četnému zastoupení anglicky vyučovaných předmětů. Absolventi se tak mohou sebevědomě ucházet o perspektivní pozice s názvy jako Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Analyst nebo Marketing Analyst.

Informační média a služby

Studijní program se zaměřuje na praktické dovednosti a techniky práce s aktuálními informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, bude umět vysvětlit strategie vyhledávání informací nebo analyzovat chování uživatelů. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. Profesní zaměření oboru zohledňuje poznatky o evropských trendech a přístupech. Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specialisté informačních služeb, analytici informací, médií, správci informačních zdrojů nebo elektronického obsahu nebo i jako manažeři ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách.

Více informací

Matematické metody v ekonomii

Cílem studijního programu Matematické metody v ekonomii je vychovat absolventa s širokou znalostí kvantitativních metod v ekonomii s hlubší specializací do statistiky, demografie nebo ekonometrie a operačního výzkumu. Absolvent tohoto programu bude mít nejen výborné znalosti ve své specializaci, ale bude mít i dostatečný ekonomický základ, rozhled, analytické a řídící schopnosti. Vystudovaný ekonomický základ se týká klíčových ekonomických disciplín – ekonomie, financí, účetnictví, marketingu, managementu. Do společného základu patří též odborné předměty ze všech specializací. Toto vzdělání umožní aplikovat statistické, ekonometrické, optimalizační a demografické metody a postupy ve všech ekonomických oblastech na vysoké úrovni. Zároveň bude mít absolvent tohoto programu schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Bude tak velmi dobře připraven na požadavky praxe ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, optimalizacemi, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování.

V rámci studijního programu si student po prvním roce volí specializaci:

  1. Datové analýzy a modelování
  2. Ekonomická demografie
  3. Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

Více informací

Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia složená z textu, grafiky, fotografie, animace, videa, zvuku a webových nebo aplikačních rozhraní jsou všudypřítomným nástrojem komunikace v soukromé, podnikové i veřejné sféře. Studijní program Multimédia v ekonomické praxi propojuje praktickou tvorbu multimediálních výstupů s koncepčními procesy tvorby i s klíčovými ekonomickými znalostmi. Připravuje studenta na tvorbu multimediálních děl, komunikačních kampaní i funkčních produktů. Uplatnění bude mít zejména v rámci výroby obsahu v kreativním průmyslu (komunikační agentury, specializovaná studia a produkce), mediálních společnostech (online, televizní, rozhlasové i tiskové společnosti) i při vývoji rozhraní softwaru (webdesign, vývoj aplikací, hry). Důraz je kladen na schopnost tvořit, organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i dodaných materiálů. Uplatnění absolventů je na tvůrčích, koncepčních i manažerských pozicích.

Více informací