Aplikovaná informatika

Program Aplikovaná informatika se od většiny informatických doktorských programů v ČR odlišuje užším provázáním technologického aspektu informačních systémů s aspektem manažersko-organizačním a sociálním.

Školitelé zpravidla působící i jako vedoucí jednotlivých výzkumných skupin kateder, někdy propojených s aplikačně zaměřenými kompetenčními centry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají od r. 2015 doktorandi programu Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Doktorandi se během studia účastní projektů, a to základního výzkumu (GAČR) i aplikovaného výzkumu (TAČR, smluvní výzkum s firmami, resortní granty, apod.), často i se zapojením zahraničních partnerů a v synergii s týmy ekonomicky a manažersky zaměřených pracovišť VŠE. Doktorandi se také angažují v projektech financovaných Interní grantovou agenturou (IGA) VŠE. Standardní součástí studia je dále zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce a publikování dosažených výsledků.

 

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů podle kateder platný pro nástup v akademickém roce 2023/24. U každé katedry je dále uveden seznam schválených konzultantů, kteří se na vedení některé disertační práce aktuálně podílejí.

Pro témata s odkazem je k dispozici podrobnější popis umístěný na portálu ResearchJobs.cz. Témata bez odkazu představují ve většině případů spíše obecnější okruhy, v rámci kterých může být ve spolupráci s navrhovaným školitelem vyspecifikováno téma podle Vašeho zájmu. Pokud si nejste jistí výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit.

prof. Ing. Josef Basl, CSc.

prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.

 • Využití metod Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

 • Z kapacitních důvodů dočasně nové doktorandy nepřijímá.

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

 • Business Process Management (CZ/ENG)
 • Information Modeling (CZ/ENG)
 • Conceptual Business Analysis (CZ/ENG)

Konzultanti KIT:

prof. Ing. Petr Berka, CSc.

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

 • Fuzzy logika ve zpracování znalostí
 • Heuristikou řízené algoritmy
 • Analýza vybraných kryptografických metod

doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

 • Dobývání znalostí z databází

doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

 • Vyhledávání informací

doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.

 • Využití kvalitativních (lingvisticky podložených) metod zpracování textu na cestě k inteligentnímu webu

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.

 • Bayesian networks for Educational Applications

doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.

Konzultanti KIZI:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

 • Multimediální komunikační proces a systém
 • Sémiotika multimédií
 • Teorie multimédií
 • Uživatelská rozhraní informačních systémů, problematika multimédií v informačních systémech
 • Výzkum interpretace inf. ve vazbě na různé typy médií, vztahy obsahu a formy multimediálního sdělení, narativní a nenarativní způsoby sdělování
 • Využití IT a multimédií ve vzdělávání
 • Produkce a distribuce multimediálního obsahu, obchodní modely, technologie, cílení

doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

 • Výzkum v sociální informatice (či příbuzné oblasti: computer–mediated communication; human–computer interaction; ICT and society; internet studies; science, technology and society) – vhodné také pro absolventy magisterských programů sociologie, psychologie, antropologie, mediální a komunikační studia nebo statistika
 • Výzkum akceptace, adopce nebo rezistence k zavádění informačních a komunikačních technologií relevantní k oblasti zdravotnické informatiky – vhodné také pro absolventy zdravotnicky zaměřených magisterských programů
 • Návrh řešení problému ve vybrané aplikační oblasti s využitím výpočetní, informační nebo komunikační technologie
 • Výzkum akceptace či adopce technologie (na bázi ICT) u vybrané sociální skupiny nebo kategorie
 • Výzkum akceptace ambientně inteligentních systémů nebo jednoúčelových asistivních technologií u znevýhodněných lidí (např. senioři, nevidomí)

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

 • IT Audit (regulations, case studies, software support, challenges, trends) (CZ/ENG)
 • IT Process Assessment (CMMI, COBIT, maturity levels, capability levels, process automation) (CZ/ENG)
 • EGIT: Enterprise Governance of IT (frameworks, implementation, measures, assessment) (CZ/ENG)
 • Internal Audit (challanges, regulations, quality assessment, trends) (CZ/ENG)

Konzultanti KSA:

Kompletní seznam školitelů a vypsaných témat programu Aplikovaná informatika ke stažení naleznete zde PDF.

 

Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra informačních technologií Renata Hertlová
(č. dv. 415 NB, telefon: 224 095 469)
Katedra informačního a znalostního inženýrství doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
(č. dv. 441 NB, telefon: 224 095 407)
Katedra multimédií doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
(č. dv. 336a RB, telefon: 224 095 870)
Katedra systémové analýzy Mgr. et Mgr. Ing. František Sudzina, Ph.D.
(č. dv. 450 NB, telefon: 224 095 471)

 

Studijní předměty

Předměty povinné
Předměty povinně volitelné, resp. volitelné
 • Fakulta vypisuje pro DSP AI oborově volitelné předměty ve dvou skupinách: jako předměty tematické a propedeutické. Z tematických oborově volitelných předmětů musí doktorand absolvovat minimálně jeden z „vlastní“ katedry a minimálně jeden z „cizí“ katedry. Doktorand studující na KME musí absolvovat minimálně dva z tematických oborově volitelných předmětů. Tím je zajištěna tematická provázanost (studium je plnohodnotně celooborové, neatomizuje se po katedrách) a současně je doktorandům poskytnut přiměřený stupeň volnosti zvolit si předměty, které jsou jejich výzkumnému zaměření relativně blízké.
 • Jako čtvrtý, ev. další předmět má student možnost si zvolit některý z propedeutických oborově volitelných předmětů vypsaných FIS, některý další tematický oborově volitelný předmět vypsaný FIS, nebo některý z předmětů vypsaných jinými fakultami VŠE.
 • Tematické oborově volitelné předměty:
  • IT_904 Strategické řízení informačních systémů
  • IT_902 Architektury informačních systémů
  • IT_905 Modelování pojmů
  • IZI901 Teorie informačních a znalostních systémů
  • IZI904 Metody získávání znalostí
  • IZI905 Dobývání znalostí z databází – principy, příklady a trendy
  • SA_902 Sociální aspekty informačních technologií
  • SA_903 Řízení kvality informačních systémů
  • SA_906 Řízení bezpečnosti informačních systémů
 • Propedeutické oborově volitelné předměty:
  • IT_911 Metody návrhového a kvalitativního výzkumu
  • SA_909 Příprava a prezentace vědeckých publikací a výzkumných projektů

 

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů

 

Jmenované komise: