Aplikovaná informatika

Obor Aplikovaná informatika se od většiny informatických doktorských oborů v ČR odlišuje užším provázáním technologického aspektu informačních systémů s aspektem manažersko-organizačním a sociálním.

Školitelé zpravidla působící i jako vedoucí jednotlivých výzkumných skupin kateder, někdy propojených s aplikačně zaměřenými kompetenčními centry. Každá z takových skupin má v rámci oboru své vlastní (zpravidla mezinárodní) vědecké komunity, jejichž aktivit se účastní. Kromě účasti na celofakultním Dni doktorandů mají od r. 2015 doktorandi oboru Aplikovaná informatika svůj vlastní výjezdní seminář nazvaný Applied Informatics PhD Meetup (AIPM), organizují se i kratší společné semináře přímo na fakultě, často za účasti zahraničních hostů.

Doktorandi se během studia účastní projektů, a to základního výzkumu (GAČR) i aplikovaného výzkumu (TAČR, smluvní výzkum s firmami, resortní granty, apod.), často i se zapojením zahraničních partnerů a v synergii s týmy ekonomicky a manažersky zaměřených pracovišť VŠE. Doktorandi se také angažují v projektech financovaných Interní grantovou agenturou (IGA) VŠE. Standardní součástí studia je dále zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce a publikování dosažených výsledků.

 

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů podle kateder platný pro nástup v akademickém roce 2021/22.

Pro témata s odkazem je k dispozici podrobnější popis umístěný na portálu ResearchJobs.cz. Témata bez odkazu představují ve většině případů spíše obecnější okruhy, v rámci kterých může být ve spolupráci s navrhovaným školitelem vyspecifikováno téma podle Vašeho zájmu. Pokud si nejste jistí výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit.

Školitel Téma disertační práce
prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
 • Agilní transformace, škálování a tailoring agilních metodik vývoje softwaru
 • Potenciál využití zdravitního sebe-sledování (self-tracking a dat generovaných pacienty v preventivní zdravotní péči – vývoj softwarového řešení a empirická validace konceptu
 • Sociální a kulturní aspekty přenosu odborných znalostí v praxi softwarového inženýrství
 • Podniková architektura (Enterprise architecture)
 • Kontext řešení PhD prací ve skupině Kvalita podnikových IS je zde
doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 • Využití metod Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
 • Řízení výkonnosti a Corporate Performance Management
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
 • Business Process Management (CZ/ENG)
 • Information Modeling (CZ/ENG)
 • Conceptual Business Analysis (CZ/ENG)
Školitel Téma disertační práce
prof. Ing. Petr Berka, CSc.
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
 • Fuzzy logika ve zpracování znalostí
 • Heuristikou řízené algoritmy
 • Analýza vybraných kryptografických metod
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
 • Dobývání znalostí z databází
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 • Vyhledávání informací
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
 • Využití kvalitativních (lingvisticky podložených) metod zpracování textu na cestě k inteligentnímu webu
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Školitel Téma disertační práce
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
 • Multimediální komunikační proces a systém
 • Sémiotika multimédií
 • Teorie multimédií
 • Uživatelská rozhraní informačních systémů, problematika multimédií v informačních systémech
 • Výzkum interpretace inf. ve vazbě na různé typy médií, vztahy obsahu a formy multimediálního sdělení, narativní a nenarativní způsoby sdělování
 • Využití IT a multimédií ve vzdělávání
 • Produkce a distribuce multimediálního obsahu, obchodní modely, technologie, cílení
Školitel Téma disertační práce
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
 • Řízení projektů
 • Řízení bezpečnosti IS/ICT (audit)
 • Business continuity management
 • TAM model for selected technology (English)
 • ISMS – Information Security Management System, IMS (English)
 • Information Economy (English)
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
 • Audit informačního systému (metodiky, aplikace, podpora)
 • Procesní řízení (hodnocení vyspělosti procesů, automatizace procesů)
 • SOA její vazba na ERP systémy (projekty SOA, BPM, BPMS, DDA)
 • GEIT: Governance of Enterprise IT (English)
 • IT Process Assessment English Internal Audit Proces Framework English Audit of Information Systems (status, Cobit 5 adoption) (English)

 

Kompletní seznam školitelů a vypsaných témat programu Aplikovaná informatika ke stažení naleznete zde PDF.

 

Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra informačních technologií Renata Hertlová
(č. dv. 415 NB, telefon: 224 095 469)
Katedra informačního a znalostního inženýrství doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
(č. dv. 441 NB, telefon: 224 095 407)
Katedra multimédií doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
(č. dv. 336a RB, telefon: 224 095 870)
Katedra systémové analýzy PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
(č. dv. 449 NB, telefon: 224 095 472)

 

Studijní předměty

Předměty povinné
Předměty povinně volitelné
 • organizačně zajištuje fakulta:
 • Doktorand si na základě doporučení školitele volí dva z předmětů vyučovaných informatickými katedrami (tj. s identy začínajícími „IT_“, „IZI“ nebo „SA_“ takto:
  • jeden předmět vyučovaný jinou katedrou než tou, na které působí školitel doktoranda
  • jeden předmět vyučovaný tou katedrou, na které působí školitel doktoranda (pokud školitel působí na některé informatické katedře)
Předměty volitelné Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

 

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

 1. Hospodářské prostředí a informatika
 2. Trendy IS/ICT. Kritické faktory úspěchu a rizika IS/ICT
 3. Metodika tvorby informačních systémů, základní přístupy k vývoji IS
 4. Metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje IS, konvence pro tvorbu IS/ICT
 5. Aplikační software pro řízení podniku, podstatné parametry aplikačních programových balíků, výběrové řízení na dodávku IS/ICT
 6. EDI a elektronický obchod
 7. Úloha podnikových procesů při vývoji IS/ICT
 8. Návrh datové základny, distribuovaná datová základna
 9. Počítačové sítě (LAN,WAN), zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
 10. Návrh programového systému, modularita programového systému
 11. Technologické architektury
 12. Datové sklady, dolování dat
 13. Internet, WWW
 14. Znalostní systémy
 15. Pojetí dat, informace a znalostí; vzájemné vazby v informačních procesech
 16. Podstata a praktický význam metodologie měkkých systémů

 

Jmenované komise: