Ekonometrie a operační výzkum

Katedra ekonometrie nabízí doktorský studijní program Ekonometrie a operační výzkum, a to v prezenční a kombinované formě studia. Program je rozvržen na čtyři roky. Studium se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho hlavním cílem je řešení praktických i teoretických problémů s využitím metod a nástrojů odpovídajících nejnovějším poznatkům v oboru.

Podrobné informace naleznete na webu katedry ekonometrie.

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů platný pro akademický rok 2023/24. Pokud si nejste jistí výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit.

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

 • Ekonometrická analýza speciálních dat: symbolických, intervalových, vysokofrekvenčních, streamovaných apod.
 • Inference v částečně identifikovaných modelech
 • Nepřesná vstupní data v optimalizačních modelech
 • Finanční data a risk-managementové aplikace

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

 • Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví
 • Alokace zdrojů a analýza obalu dat

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.

 • Modelování a analýza kombinatorických aukcí
 • Modelování a analýza síťové ekonomiky
 • Modely revenue managementu
 • Koordinace dodavatelských řetězců

doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.

 • Modelování makroekonomických dopadů potenciálního zavedení eura v ČR
 • Analýza kreditního rizika v bankovním sektoru
 • Semi-parametrické metody v úlohách ekonometrické prostorové analýzy

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

 • Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
 • Modely vícekriteriálního rozhodování

prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

 • Diskrétní modely v operačním výzkumu
 • Produkční a logistické modely

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

 • Lineární a nelineární ekonometrické modely na krátkých panelových datech
 • Regresní modelování s víceúrovňovými daty

Konzultanti KEKO:


Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra ekonometrie prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
(č. dv. 437 NB, telefon: 224 095 403)

Studijní předměty

EO

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

 1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice
 2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení
 3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení
 4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování
 5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy
 6. Simulační modely ekonomických procesů
 7. Modely vícekriteriální rozhodování, Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant
 8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování
 9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky
 10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely
 11. Využití teorie her v ekonomických úlohách


Oborová rada a jmenované komise

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. Oborová rada má minimálně sedm členů, z nichž nejméně dva nejsou zaměstnanci VŠE. Oborová rada zasedá minimálně jedenkrát za akademický rok, zasedání řídí předseda oborové rady.


Kontakt

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia se obraťte na tyto kontakty: