Statistika

Doktorský studijní program Statistika na VŠE v Praze je zabezpečen pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie. Užší výběr na některou z těchto statistických kateder VŠE se provádí podle zájmu uchazeče a v souladu s kapacitními možnostmi školitelů.

Podrobné informace naleznete na webu katedry statistiky a pravděpodobnosti.

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů podle kateder platný pro akademický rok 2023/24. Pokud si nejste jisti výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit, příp. na garantku studijního programu prof. Řezankovou.

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

 • Analýza vztahů mezi makroekonomickými časovými řadami

doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

 • L-momenty, TL-momenty a LQ-momenty jako alternativní nástroj statistické analýzy dat
 • Nové přístupy k modelování a krátkodobým předpovědím mzdových rozdělení
 • Modelování mzdových rozdělení v ČR s využitím alternativních metod parametrického odhadu

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

 • Perceptuální mapa jako nástroj analýzy změn ve struktuře tvorby a užití HDP
 • Spektrální analýza ekonomických časových řad se zaměřením na metody testování významnosti spektrálních zdvihů

doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

 • Regresní modely pro cenzorovaná data
 • Robustní momenty a jejich využití ve statistické indukci
 • Statistická analýza intervalově cenzorovaných dat
 • Kvantifikace a modelování kvality života pro stárnoucí evropskou populaci

prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.

 • Volitelné téma z oblasti životního či neživotního prostředí

doc. Zdeněk Šulc, Ph.D.

 • Segmentace respondentů z terénních průzkumů s využitím proměnných různých typů

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

 • Regionální statistické ukazatele

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

 • Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů
 • Předběžné odhady HDP
 • Historie národního účetnictví

Školitelé bez vypsaných témat:

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

 • Stárnutí obyvatelstva v zemích EU
 • Úmrtnost v Českých zemích
 • Plodnost v Českých zemích

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

 • Důsledky stárnutí populace na potřeby sociálních služeb

Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
(č. dv. 442 NB, telefon: 224 095 483)
Katedra ekonomické statistiky doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.
(č. dv. 427 NB, telefon: 224 095 453)
Katedra demografie doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
(č. dv. 377 NB, telefon: 224 095 247)

Studijní předměty

ST

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

 1. Popis a prezentace dat
 2. Teorie pravděpodobnosti
 3. Matematická statistika
 4. Výběrová šetření
 5. Regresní a korelační analýza
 6. Analýza časových řad
 7. Vícerozměrné statistické metody
 8. Hospodářská a sociální statistika
 9. Národní účetnictví


Oborová rada a jmenované komise

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. Oborová rada má minimálně sedm členů, z nichž nejméně dva nejsou zaměstnanci VŠE. Oborová rada zasedá minimálně jedenkrát za akademický rok, zasedání řídí předseda oborové rady.


Kontakt

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia se obraťte na tyto kontakty: