Distanční studium

Distanční forma studia je s prezenční formou studia shodná v následujícím:

 • standardní doba studia 2 roky s možností rozvolnění na 3 roky,
 • celkový počet ECTS navazujícího magisterského programu je 120 (na začátku studia má student přiděleno celkem 144 ECTS),
 • studenti absolvují vedlejší specializaci v rozsahu 33 ECTS,
 • po úspěšném absolvování získávají studenti titul Ing.,
 • studium je bezplatné, studenti hradí pouze poplatky spojené se studiem, jako je např. studium delší než 3 roky, přijímací řízení apod.
 • studenti užívají Integrovaný studijní informační systém,
 • studenti mají přístup do školní počítačové sítě, mohou užívat bezplatně školní knihovnu a elektronické informační zdroje,
 • studenti ke své identifikaci využívají ID kartu VŠE,
 • studenti mohou ke stravování využívat menzy VŠE se studentskou cenou za jídlo (nutné vlastnit ID kartu VŠE),
 • studenti mohou využít osobní konzultace s vyučujícím v jeho konzultačních hodinách kdykoliv v průběhu semestru (konzultační hodiny vyučujících jsou k dispozici v InSISu),
 • na studenty se vztahují vnitřní předpisy VŠE,
 • studenti mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium v případě, že splňují podmínky vyhlášené Opatřením děkana č. 1/2019 o přiznání stipendia,
 • studenti mají nárok na sociální stipendium v případě splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze,
 • studenti si mohou požádat o potvrzení o studiu a další studijní dokumenty.

Distanční forma studia se od prezenční formy studia liší v následujícím:

 • místo pravidelné prezenční výuky mají studenti povinnost absolvovat u každého předmětu 3 tutoriály v pevně stanovených termínech (jeden tutoriál k jednomu předmětu je v délce 2 výukových hodin) a dále se připravují na základě studijních opor formou samostudia, které však vyžaduje soustavnou práci a průběžné prokazování získaných vědomostí,
 • po každém semestru musí mít student získáno celkem alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, vynásobenému číslem 15 (viz Studijní a zkušební řád, čl. 9),
 • časový rozpis studijních povinností je ve studijním plánu pro distanční formu studia závazný s tím, že výjimku tvoří pouze opakované pokusy o absolvování studijních povinností nebo studium nad rámec studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád, čl. 10),
 • studijní plán neobsahuje skupinu volně volitelných předmětů,
 • zkouškové období je pro studenty s distanční formou studia o několik týdnů delší (viz Harmonogram VŠE) než pro studenty s prezenční formou studia, v každém případě však končí před zahájením následujícího semestru,
 • studenti programu Podniková informatika absolvují během studia vedlejší specializaci. K dispozici je vedlejší specializace nabízená Fakultou podnikohospodářskou 3HR – Personální management a nově od ZS 2020/2021 také vedlejší specializace z Fakulty informatiky a statistiky 4KIM Komunikace, interpretace, multimédia a 4KMI Kvantitativní metody pro informatiky,
 • studenti nemají nárok na ubytovací stipendium.