Distanční studium

Garant programu: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze je možné studovat s distanční formou studia navazující magisterský program Podniková informatika. Studium se skládá ze tří povinných tutoriálů, které mají pevný rozvrh. Dále studenti musí své znalosti rozšířit formou samostudia. Standardní délka studia je dva roky, ale lze ji prodloužit na tři roky. I na distančním studiu musí studenti absolvovat vedlejší specializaci v rozsahu třiceti kreditů. Na výběr mají Personální management nebo Malé a střední podniky v tržním prostředí.

Profil absolventa programu Podniková informatika

Profil absolventa programu Podniková informatika je vytvářen na základě kombinace vědomostí získaných studiem hlavní informatické specializace doplněné manažersko-ekonomický zaměřením vedlejší specializace. Absolventi budou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti řízení ve vztahu k informačním systémům a technologiím, podnikovým procesům, projektům a personálním, finančním a datovým zdrojům. Budou znát principy, jak řídit podnikovou informatiku, aby podpořila dosažení podnikových cílů, jak koncipovat procesně-organizační strukturu, aby nasazení IS/ICT prostředků přineslo maximální efekty, jak vyhodnocovat a měřit náklady a přínosy IS/ICT.

Kombinace získaných znalostí a dovedností vytváří absolventům předpoklady pro úspěšné uplatnění na pozicích manažerů informatiky, manažerů projektů, auditorů informačních systémů, znalostních inženýrů, byznys analytiků a architektů.

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

Distanční forma studia je s prezenční formou studia shodná v následujícím:

 • harmonogram akademického roku,
 • standardní délka studia 2 roky s možností rozvolnění na 3 roky,
 • celkový počet ECTS navazujícího magisterského programu je 120 (na začátku studia má student přiděleno celkem 144 ECTS),
 • studenti absolvují vedlejší specializaci v rozsahu 30 ECTS,
 • po úspěšném absolvování získávají studenti titul Ing.,
 • studium je bezplatné, studenti hradí pouze poplatky spojené se studiem, jako je např. studium delší než 3 roky, přijímací řízení, žádosti apod. Ale pozor na odlišnosti týkající se statutu studenta – viz níže!
 • studenti mají přístup do školní počítačové sítě, mohou užívat bezplatně školní knihovnu a elektronické informační zdroje,
 • studenti užívají Integrovaný studijní informační systém,
 • studenti mohou využít osobní konzultace s vyučujícím v jeho konzultačních hodinách kdykoliv v průběhu semestru (konzultační hodiny vyučujících jsou k dispozici v ISISu),
 • na studenty se vztahují vnitřní předpisy VŠE,
 • studenti si mohou požádat o potvrzení o studiu.

Distanční forma studia se od prezenční formy studia liší v následujícím:

 • místo pravidelné prezenční výuky mají studenti povinnost absolvovat u každého předmětu 3 tutoriály v pevně stanovených termínech (jeden tutoriál k jednomu předmětu je v délce 2 výukových hodin) a dále se připravují na základě studijních opor formou samostudia, které však vyžaduje soustavnou práci a průběžné prokazování získaných vědomostí,
 • po každém semestru musí mít student získáno celkem alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, vynásobenému číslem 15 (viz Studijní a zkušební řád, čl. 9),
 • časový rozpis studijních povinností je ve studijním plánu pro distanční formu studia závazný s tím, že výjimku tvoří pouze opakované pokusy o absolvování studijních povinností nebo studium nad rámec studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád, čl. 10),
 • studijní plán neobsahuje skupinu volně volitelných předmětů,
 • zkouškové období je pro studenty s distanční formou studia o několik týdnů delší (viz harmonogramy VŠE) než pro studenty s prezenční formou studia, v každém případě však končí před zahájením následujícího semestru,
 • studenti s distanční formou studia nemají nárok na:
  • zdravotní a sociální pojištění hrazené státem,
  • dotované stravování v menze,
  • studentské slevy (ISIC, jízdné, kultura apod.),
  • prospěchové, sociální stipendium apod.,
 • studenti programu Podniková informatika absolvují během studia vedlejší specializaci nabízenou Fakultou podnikohospodářskou Personální management.