Mimořádné studium

Mimořádné studium je placená forma celoživotního vzdělávání určená k doplnění vědomostí, neposkytuje vysokoškolské vzdělání, a proto ani nevzniká nárok na poskytování slev a jiných výhod jako pro studenty řádného studia. O přijetí ke studiu vybraných předmětů v rámci mimořádného studia rozhoduje děkan fakulty po zvážení kapacitních možností.

Zájemce si volí pouze předměty vypisované v daném období katedrami Fakulty informatiky a statistiky. Pro výuku a konání zkoušek platí ustanovení studijního a zkušebního řádu VŠE.

Aktuální nabídka předmětů a jejich obsah je k dispozici ve veřejném katalogu předmětů.

Zájemce o mimořádné studium na FIS musí odevzdat závaznou přihlášku na začátku příslušného semestru (viz Harmonogram výuky a zkoušek) na studijní oddělení FIS, místnost 411 NB (Ing. Sedláčková) spolu s dokladem o zaplacení. Na základě těchto dokladů je zájemce zapsán do studia.

UPOZORNĚNÍ! Přihláška musí být řádně vyplněna, a to včetně konkrétní doby výuky u zvolených předmětů a následného souhlasu jednotlivých kateder se zařazením do zvoleného kurzu (katedry potvrdí na přihlášce podpisem a razítkem).

 

Poplatek za studium:

Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu se stanoví jako součin 1000 Kč * počet ECTS kreditů předmětu.

Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828782/0800, variabilní symbol 400028.