Zástupci KDEM v nejnovějším vydání odborného časopisu Demografie

Demografie je revue věnující se výzkumu populačního vývoje, zároveň je jediným odborným demografickým časopisem u nás. Periodikum vydává čtyřikrát ročně Český statistický úřad.

Ondřej Nývlt se ve svém článku zaměřuje na ekonomickou aktivitu dospělých osob starších 60 let. Rozebírá proměnné, které povedou k výraznému nárůstu počtu starších osob v České republice a také vývoj jejich ekonomické aktivity od 90. let 20. století. Po roce 2030, kdy značné množství osob narozených v 70. letech dosáhne věku 60 let a více, se dopady stárnutí populace projeví v celé zemi. K nárůstu přispěje i prodlužující se věk odchodu do důchodu. Článek představuje tři verze projekcí, z nichž každá předpokládá jinou intenzitu růstu ekonomické aktivity osob ve věku 60+.

Předmětem článku Davida Morávka a Jitky Langhamrové jsou rozdíly v délce života a úmrtnosti z hlediska různých účinků na naději na dožití. Růst střední délky života nabral na rychlosti od 90. let 20. století, a to po dlouhém období stagnace či dokonce poklesu během komunistické éry od 60. let. Autoři se ve svém výzkumu snažili zhodnotit rozdíly v úmrtnosti z hlediska vlivu různých faktorů na střední délku života a rozdíly v délce života před a po sametové revoluci v Česku, přičemž zohlednili řadu ukazatelů. Kromě toho se zaměřili na rozdíly v naději na dožití mezi pohlavími a také mezi oběma národy, které bývalé Československo tvořily.

Celé články si můžete přečíst zde.