Informace pro uchazeče o studium na FIS

Níže shrnujeme důležité informace pro uchazeče o bakalářské a magisterské studium. Veškeré informace jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM ŽÁDÁME, ABY E-MAILOVÉ DOTAZY SMĚŘOVALI NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY A NEPOSÍLALI E-MAILY NA VÍCE ADRES VE SKRYTÝCH KOPIÍCH. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÝM NEDOROZUMĚNÍM A PRODLEVÁM V ODPOVĚDÍCH.

Bakalářské studium

 • 20. května 2021 obdrželi všichni uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušky, pozvánky ke zkouškám, které obsahují místo, datum a čas jejich konání a dále všechny nutné informace potřebné ke zkouškám. Pozvánky jsou taktéž k dispozici v uložišti uchazeče v přihlášce ke studiu.
 • 10. května 2021 obdrželi studenti přijatí bez přijímacích zkoušek e-mail s informací, že byli přijati včetně termínů zápisu do studia.
 • 10. května 2021 obdrželi uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušky, informační e-mail k možnostem jejich průběhu.
 • Kontaktní osoby: Ing. Jana Sedláčková (jana.sedlackova@vse.cz), Jana Hudčeková (jana.hudcekova@vse.cz).

Magisterské studium

 • 20. května 2021 obdrželi všichni uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušky, pozvánky ke zkouškám, které obsahují místo, datum a čas jejich konání a dále všechny nutné informace potřebné ke zkouškám. Pozvánky jsou taktéž k dispozici v uložišti uchazeče v přihlášce ke studiu.
 • Uchazeči přijatí bez přijímacích zkoušek byli informováni studijním oddělením.
 • 10. května 2021 obdrželi uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušky, informační e-mail k možnostem jejich průběhu.
 • Kontaktní osoba: Iva Hudcová (iva.hudcova@vse.cz).

Doručení maturitního vysvědčení/nostrifikace/vysokoškolského diplomu

 • Pokud již nyní máte k dispozici potřebný doklad o předchozím vzdělání, vložte jeho digitálně podepsanou verzi do přihlášky.
 • Další možnost doložení dokladu o předchozím vzdělání bude při zápisu do studia případně později. O všem budou přijat uchazeči informováni.

Zápisy do studia

 • Zápisy do bakalářského a magisterského studia proběhnou zcela on-line, tj. bez nutnosti osobní přítomnosti. Všichni přijatí uchazeči budou informováni mailem.
 • Harmonogram zápisů:
  • Bakalářské studium
   • 10. a 11. června přijatí bez přijímacích zkoušek – přijatí studenti již obdrželi jak vstup do online zápisů, tak informace ze studijního oddělení.
   • 18. až 21. června přijatí přes přijímací zkoušky
  • Magisterské studium
   • 21. a 22. června přijati bez přijímacích zkoušek
   • 28. a 29. června přijatí přes přijímací zkoušky

Potvrzení o studiu

Zapsaní studenti si mohou potvrzení o studiu vygenerovat v informačním systému po založení studia, o kterém je budou mailem informovat jejich studijní referentky. Potvrzení je platné od 1. září, čili od začátku akademického roku.

Posuzování doby mezi ukončením studia a jeho pokračování na vysoké škole z hlediska pojištění a daní:

 • doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se absolvent SŠ stal studentem vysoké školy, jestliže pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
 • doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se absolvent stal studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž ukončil studium na vysoké škole,

se podle zákona č. 117/1995 Sb. považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Tedy po tuto dobu platí zdravotní a sociální pojištění za „studenta“ stát, z hlediska daně z příjmů lze do dovršení věku 26 let uplatnit po tuto dobu i slevu na studenta (§ 35ba zákona o dani z příjmu) a daňové zvýhodnění (§ 35c zákona o dani z příjmu).

Podmínky pro vstup do budovy VŠE

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn osobám, které nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží:

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu, který v rámci povinného testování studentů VŠE podstoupil v posledních 7 dnech, nebo
 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného k sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Jeho forma a text je na uchazeči. Odvolání adresujete panu děkanovi a lze odeslat pouze mailem (jana.sedlackova@vse.cz) nejpozději do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.