Informace pro uchazeče o studium na FIS – 2. kolo

Níže shrnujeme důležité informace pro uchazeče o bakalářské studium programu Matematické metody v ekonomii. Veškeré informace jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM ŽÁDÁME, ABY E-MAILOVÉ DOTAZY SMĚŘOVALI NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY A NEPOSÍLALI E-MAILY NA VÍCE ADRES VE SKRYTÝCH KOPIÍCH. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÝM NEDOROZUMĚNÍM A PRODLEVÁM V ODPOVĚDÍCH.

 • 12. července 2021 obdrželi všichni uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušky, pozvánky ke zkouškám, které obsahují místo, datum a čas jejich konání a dále všechny nutné informace potřebné ke zkouškám. Přijímací zkoušky se konají výhradně prezenčně v budově VŠE. Pozvánky jsou taktéž k dispozici v uložišti uchazeče v přihlášce ke studiu.
 • 12. července 2021 obdrželi studenti přijatí bez přijímacích zkoušek e-mail s informací, že byli přijati včetně termínů zápisu do studia.
 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Sedláčková (jana.sedlackova@vse.cz)

 

Doručení maturitního vysvědčení/nostrifikace

 • Pokud již nyní máte k dispozici potřebný doklad o předchozím vzdělání, vložte jeho digitálně podepsanou verzi do přihlášky.
 • Další možnost doložení dokladu o předchozím vzdělání bude při zápisu do studia případně později. O všem budou přijatí uchazeči informováni.

Zápisy do studia

 • Zápisy do bakalářského studia proběhnou zcela on-line, tj. bez nutnosti osobní přítomnosti. Všichni přijatí uchazeči budou informováni mailem.

Podmínky pro vstup do budovy VŠE

Vstup do budov VŠE bude umožněn uchazečům o studium, kteří nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží:

 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • národní certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu ČR, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného k sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.