Program Ekonometrie a operační výzkum

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Popis programu

Studijní program Ekonometrie a operační výzkum má za cíl vychovat kvantitativně orientované ekonomy se zaměřením na mikro i makroekonomické analýzy. Studenti získají znalosti a dovednosti pro samostatnou práci při aplikaci modelů a metod operačního výzkumu a ekonometrie. Důraz je kladený jak na získání potřebných teoretických základů, tak na práci s reálnými daty s použitím aktuálních softwarových produktů pro podporu modelování, optimalizaci a datovou analýzu. Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty a je tedy připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Dotazníkové šetření – miniprojekt Optimalizace ve financích
Modely produkčních systémů Dolování znalostí z webu
Analýza obalu dat Umělé neuronové sítě
Aplikace vícerozměrných statistických metod (v angličtině) Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
Makroekonometrická analýza
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.