Program Ekonometrie a operační výzkum

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40
Garant programu: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Studijní program Ekonometrie a operační výzkum má za cíl vychovat kvantitativně orientované ekonomy se zaměřením na mikro i makroekonomické analýzy. Studenti získají znalosti a dovednosti pro samostatnou práci při aplikaci modelů a metod operačního výzkumu a ekonometrie. Důraz je kladený jak na získání potřebných teoretických základů, tak na práci s reálnými daty s použitím aktuálních softwarových produktů pro podporu modelování, optimalizaci a datovou analýzu. Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty a je tedy připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Klíčové oblasti studia:

  • ekonometrická analýza,
  • optimalizační modely a software,
  • teorie rozhodování,
  • kvantitativní ekonomie.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Analýza extrémních hodnot (anglicky) Analýza obalu dat
Aplikace vícerozměrných statistických metod (anglicky) Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách (česky/anglicky) Dolování znalostí z webu
Dotazníkové šetření – miniprojekt Logické programování a jeho aplikace
Machine Learning pro ekonomické modelování Makroekonometrická analýza
Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
Modelování a optimalizace v jazyku Python Modely produkčních systémů
Odborná stáž v zahraničí Optimalizace ve financích
Případové studie z business data analytics Teorie her a ekonomické rozhodování
Umělé neuronové sítě
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi se během studia naučí vytvářet a aplikovat optimalizační modely ve výrobě, distribuci, logistice a dodavatelských řetězcích, hodnotit efektivitu podnikových procesů, zkoumat závislosti mezi ekonomickými veličinami a řešit složité konfliktní rozhodovací problémy. Stávají se tak odborníky s manažerskými schopnostmi v oblasti ekonometrie, kteří snadno najdou uplatnění ve finančních institucích, konzultačních a poradenských firmách, ve středních a velkých podnicích, ve výzkumných ústavech nebo na vysokých školách.

  • datový analytik,
  • analytik finančních trhů,
  • produktový a logistický analytik,
  • risk manažer,
  • konzultant.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Ekonometrie a operační výzkum může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Ekonometrie a operační výzkum

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.