Studijní opory a komunikace s vyučujícím

Studijní opory k distanční formě studia

Studijní opory jsou dostupné v InSISu v části Portál studenta pod odkazem E-osnovy předmětů poté, co má student předmět na daný semestr zapsán.

Studijní opory nahrazují studentům s distanční formou studia přímou výuku. Účelem tutoriálů je diskuse problematických oblastí, ověření správného pochopení studované látky, kontrola průběžného samostudia. Dle charakteru jednotlivých předmětů probíhají na tutoriálech prezentace, průběžné kontrolní testy, práce s aplikacemi. U některých předmětů budou proto probíhat tutoriály i na počítačové učebně.

V rámci opor mají studenti k dispozici testy na ověření znalostí. Testy slouží studentům k ověření toho, jak studovanou problematiku pochopili. Bezprostředně po absolvování on-line testu v rámci opory je student informován o jeho výsledku. Testy je možné absolvovat opakovaně a neomezeně (systém InSIS generuje varianty testů zcela náhodně). O úspěšnosti studenta není vyučující informován, výsledky těchto ověřovacích testů slouží pouze pro osobní potřebu studentů.

Studijní opory mají následující strukturu

Část studijní opory Charakteristika obsahu uvedené části
Název předmětu Titulní list opory obsahující mj. jejího autora
Obsah Systémem automaticky vygenerovaný obsah studijní opory s hypertextovým odkazem na konkrétní část.
Cíl Charakteristika předmětu, oblast, na kterou je zaměřen, a co je jeho cílem, jaké výstupní znalosti mohou studenti očekávat.
Předpoklady Jaké vstupní znalosti a dovednosti jsou pro zvládnutí předmětu potřeba.Pokud předmět vyžaduje vstupní znalosti, je v opoře uvedeno, jak si student může ověřit, zda tyto základní znalosti má. Realizováno je to vstupním testem nebo uvedením příslušné literatury.Pokud předmět vyžaduje dostupnost určitého speciálního (nadstandardního) programového vybavení, tak jsou zde uvedeny informace, kde je pro ně tento software zdarma dostupný; za standardní programové vybavení jsou považovány základní kancelářské aplikace a prohlížeč webových stránek.
Požadavky Požadavky na úspěšné zvládnutí předmětu obsahují informace, co musí studenti udělat, v jakém termínu, kdy a jakým způsobem práci odevzdat a kdy a jakým způsobem budou ověřovány jejich znalosti,podrobný program jednotlivých tutoriálů včetně požadavků vázajících se k jednotlivým tutoriálům.Informace týkající se závěrečného testu / zkoušky – termíny, způsob přihlašování, co bude obsahem vlastní zkoušky, je-li splnění některého z požadavků podmínkou účasti na zkoušce apod.
Postup studia Protože opora má řadu částí (literatura, učební texty, přiložené soubory s prezentacemi, praktická cvičení apod.) obsahuje tato část návod pro studenta, jak při samostudiu postupovat, tj.:

 • v jakém pořadí má studovat jednotlivé části
 • na co si dát při studiu pozor
 • co má mít nastudováno a připraveno k jednotlivým tutoriálům
Literatura Seznam základní literatury potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu.
Studijní podklady Studijní podklady jsou rozděleny na logické celky buď v souladu s charakterem předmětu, nebo v souladu s počtem tutoriálů.Studijní podklady mají víceúrovňovou hierarchickou strukturu a tvoří stěžejní část opory.Obsahují okomentovaný výklad problematiky, který je realizován např. formou odkazu na kapitolu v literatuře, prezentace, videonahrávky, případové studie, zadání pro samostatnou práci, kontrolní otázky apod.
Test na ověření znalostí Každá opora obsahuje testy na ověření znalostí.Podle charakteru předmětu jsou testy na ověření znalostí zařazovány buď k jednotlivým modulům, či jako testy celkové (ISIS generuje rozdílné varianty při násobném použití studentem).
Slovník pojmů Slovník má dvojí způsob užití, buď student může číst přímo tento slovník pojmů, či si v něm pojmy vyhledávat, nebo si může vysvětlení pojmu zobrazit v místě, kde je tento pojem použit v textu studijní opory.
Zkouškové otázky (okruhy) V této části mají studenti k dispozici seznam buď zkouškových otázek nebo zkouškových okruhů – podle toho, co mají k dispozici studenti s prezenční formou výuky (různé předměty vyžadují různé přístupy).
Závěr Stručné shrnutí dovedností, které student studiem získal a jak se může příp. dál rozvíjet.

Komunikace s vyučujícím při distanční formě studia

Studenti komunikují s vyučujícími především prostřednictvím InSISu. Další možnou komunikací je e‑mail, osobní konzultace v konzultačních hodinách vyučujícího kdykoliv v průběhu semestru (konzultační hodiny vyučujících jsou k dispozici v InSISu ) a diskuse na tutoriálu.

Vzájemná komunikace mezi studentem a vyučujícím realizovaná prostřednictvím InSISu je obousměrná a zahrnuje následující výměnu informací.

Komunikace InSIS (tj. vyučující) –> student:

 • studijní opora,
 • témata semestrálních prací / esejů / případových studií apod., ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
 • termíny závěrečné zkoušky / testu konané ve zkouškovém období, ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
 • témata diplomových prací, ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
 • hodnocení semestrálních prací apod., které může být nejenom ve formě bodového ohodnocení, ale může být přidán slovní komentář, práce může být vrácena k doplnění apod.

Komunikace student –> InSIS (tj. vyučující):

 • odevzdání semestrální práce / eseje / případové studie apod. do tzv. Odevzdávány v InSISu,
 • přihlášení k vybranému tématu semestrální práce / eseje / případové studie apod.,
 • přihlášení na konkrétní termín závěrečné zkoušky / testu v InSISu.