Program Matematické metody v ekonomii

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Katedra ekonometrie, Katedra demografie

Popis programu

Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude průměrný věk obyvatel ve vašem městě za 20 let? Na studijním programu Matematické metody v ekonomii se studenti budou setkávat s reálnými socioekonomickými problémy, jakou jsou právě tyto. Díky tomu si osvojí různé metody a nástroje pro práci s daty a stanou se tak velmi žádanými na domácím i zahraničním trhu práce.

Tento studijní program kombinuje postupy z matematiky a statistiky s poznatky z demografie, ekonometrie a operačního výzkumu. Dokáže tak vychovat odborníky, kteří díky nabytým znalostem o získávání, analýze a interpretaci dat dokáží předvídat vývoj různých situací nejen ve firmách. Své závěry následně dokáží také vhodně prezentovat a vizualizovat. V době dnešního informačního a technického rozmachu jsou zkušenosti v tomto oboru velmi zásadní a žádané, jelikož přispívají k optimalizaci procesů a k eliminaci rizik v celé řadě odvětví.

Absolventi budou dobře připraveni na požadavky praxe a tak snadno najdou uplatnění všude, kde se vyžaduje tvůrčí a analytické uvažování. Znalosti kvantitativních metod s přesahem do ekonomie, financí účetnictví, marketingu a managementu zajistí absolventům jisté uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných nebo analytických týmech ať už ve státním nebo soukromém sektoru.

V rámci tohoto studijního programu si studenti po prvním roce studia volí specializaci z této nabídky:

 • Datové analýzy a modelování
 • Ekonomická demografie
 • Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

DATOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ

Dnešní doba se vyznačuje velkým množstvím a různorodostí dat, kterým současně jen málokdo rozumí. Přičemž právě daty podložená analýza je stěžejním předpokladem ke správnému rozhodování, k efektivnímu a kvalitnímu směřování firmy. Do tajů statistických metod a matematických modelů pronikneš na kurzech datové analýzy a modelování, kde se naučíš data vyhodnocovat. Predikce lidského chování ti pak už nebude dělat problém.

EKONOMICKÁ DEMOGRAFIE

Minulým, současným a budoucím vývojem populace se zabývá demografie a jejím úkolem je analyzovat dopady různých změn na životy lidí v masovém měřítku. Absolventi této specializace dokáží zhodnotit výhody a nevýhody, které s sebou přináší například stárnutí populace, migrace, globalizace a jiné fenomény. Umí dobře zobecnit pravidelnosti a hledat zákonitosti a socioekonomické souvislosti.

EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Ideální specializace pro ty z vás, které baví matematika, programování, ekonomie a statistika a chcete propojit znalosti z těchto oblastí studia. Prohloubíte si analytické myšlení a v číslech budete číst jako v knize. Naučíte se zacházet s programy, které vám umožní převádět data ze specifických situací do matematických modelů a budete schopni navrhovat vhodné řešení k celé řadě hospodářských problémů.

Klíčové oblasti studia:

 • základy datové analýzy,
 • pravděpodobnost a statistika,
 • demografie a ekonometrie,
 • matematické modelování.

Matematické metody v ekonomii na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Kvantitativní povinné:
Demografické projekce Matematika 2
Metody statistického srovnávání Modely operačního výzkumu
Statistické metody 1 Stochastické modely
Úvod do programování v R Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Základy datových analýz Základy demografie
Ekonomicky povinné:
Ekonomie 1 Finanční teorie, politika a instituce
Informatika pro statistiky Management pro informatiky a statistiky
Matematika pro ekonomy Právo
Účetnictví I. Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Ostatní povinnosti:
2 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Vzorový studijní plán

Předměty dle specializací:

Předměty specializace Datové analýzy a modelování

Povinné:
Ekonometrie 1 Hospodářská a sociální statistika
Hospodářská politika pro statistiky Lineární modely
Statistické metody 2 Statistické výpočetní prostředí
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 1 Úvod do statistiky – bayesovský přístup
Výpočty v pojišťovnictví Základy pojišťovnictví
Volitelné předměty:
Analýza kategoriálních dat Analýza reálných dat (anglicky)
Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví Databáze
Digitální demografie Dotazníkové šetření – miniprojekt
Ekonomická demografie I Elektronická sazba a publikování
Exploratorní analýza dat (anglicky) Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R
Odborná stáž v zahraničí Programování pro data science v jazyce Python (česky/anglicky)
Případové studie z business data analytics Simulační modely ekonomických procesů
Strojové učení 1 (anglicky) Úvod do analýzy dat s pomocí R and SQL (anglicky)
Úvod do programování v jazyce Python Výpočty pro Data Science a analýzu (anglicky)
Výpočty v pojišťovnictví Základy odborné práce
Základy pojistné matematiky Základy pojišťovnictví
Zdroje a databáze demografických dat

Předměty specializace Ekonomická demografie

Povinné:
Bakalářský seminář Demografická praktika pro statistiky
Ekonomická demografie I Hospodářská a sociální statistika
Hospodářská politika pro statistiky Regionální demografie
Statistické metody 2 Sociální politika
Úvod do sociálně ekonomické demografie Zdroje a databáze demografických dat
Volitelné předměty:
Analýza kategoriálních dat Analýza reálných dat (anglicky)
Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví Demografická praktika pro statistiky
Demografie I (anglicky) Design komunikací
Dotazníkové šetření – miniprojekt Finance podniku
Hospodářské dějiny Hospodářské dějiny a jejich odraz v ekonomických teoriích
Lineární modely Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R
Odborná stáž v zahraničí Offline média a informační strategie
Populační vývoj I Případové studie z business data analytics
Příprava na CAE 1 (C1) Příprava na CAE 2 (C1)
Regionální a municipální ekonomie Řízení multimediálních projektů
Řízení projektů Sociální a zdravotní systém
Socioekonomická geografie Statistické výpočetní prostředí
Trh práce (krátký kurz) Úvod do analýzy dat s pomocí R and SQL (anglicky)
Úvod do pravděpodobnosti Veřejné finance v odvětvích ekonomiky
Základy ekonomiky životního prostředí Základy statistiky (anglicky)

Předměty specializace Ekonometrie a operační výzkum

Povinné:
Bakalářský odborný seminář Ekonometrie 1
Ekonometrie 2 Lineární modely
Programy pro matematické modelování Řízení projektů
Simulační modely ekonomických procesů Teorie her a ekonomické rozhodování
Volitelné předměty:
Bayesovská statistika Business aplikace operačního výzkumu a ekonometrie
Ekonomická demografie I Finanční deriváty I (v angličtině)
Hospodářská a sociální statistika International Week – KEKO1
International Week – KEKO2 Matematické modelování II
Odborná stáž v zahraničí Umělá inteligence a její aplikace
Úvod do pravděpodobnosti Základy odborné práce
Zdroje a databáze demografických dat Zpracování informací a znalostí

Uplatnění absolventů

Absolventi budou dobře připraveni na požadavky praxe a tak snadno najdou uplatnění všude, kde se vyžaduje tvůrčí a analytické uvažování. Znalosti kvantitativních metod s přesahem do ekonomie, financí účetnictví, marketingu a managementu zajistí absolventům jisté uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných nebo analytických týmech ať už ve státním nebo soukromém sektoru.

 • Datový analytik a business analytik,
 • Analytik logistiky,
 • Analytik řízení projektů,
 • Odborník v marketingových a poradenských službách,
 • Analytik finančních trhů.

Návaznost na magisterské programy:

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímací zkoušky.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.