Program Matematické metody v ekonomii

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Katedra ekonometrie, Katedra demografie

Popis programu

Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude průměrný věk obyvatel ve vašem městě za 20 let? Na studijním programu Matematické metody v ekonomii se studenti budou setkávat s reálnými socioekonomickými problémy, jakou jsou právě tyto. Díky tomu si osvojí různé metody a nástroje pro práci s daty a stanou se tak velmi žádanými na domácím i zahraničním trhu práce.

Tento studijní program kombinuje postupy z matematiky a statistiky s poznatky z demografie, ekonometrie a operačního výzkumu. Dokáže tak vychovat odborníky, kteří díky nabytým znalostem o získávání, analýze a interpretaci dat dokáží předvídat vývoj různých situací nejen ve firmách. Své závěry následně dokáží také vhodně prezentovat a vizualizovat. V době dnešního informačního a technického rozmachu jsou zkušenosti v tomto oboru velmi zásadní a žádané, jelikož přispívají k optimalizaci procesů a k eliminaci rizik v celé řadě odvětví.

Absolventi budou dobře připraveni na požadavky praxe a tak snadno najdou uplatnění všude, kde se vyžaduje tvůrčí a analytické uvažování. Znalosti kvantitativních metod s přesahem do ekonomie, financí účetnictví, marketingu a managementu zajistí absolventům jisté uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných nebo analytických týmech ať už ve státním nebo soukromém sektoru.

V rámci tohoto studijního programu si studenti po prvním roce studia volí specializaci z této nabídky:

 • Datové analýzy a modelování
 • Ekonomická demografie
 • Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

DATOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ

Dnešní doba se vyznačuje velkým množstvím a různorodostí dat, kterým současně jen málokdo rozumí. Přičemž právě daty podložená analýza je stěžejním předpokladem ke správnému rozhodování, k efektivnímu a kvalitnímu směřování firmy. Do tajů statistických metod a matematických modelů pronikneš na kurzech datové analýzy a modelování, kde se naučíš data vyhodnocovat. Predikce lidského chování ti pak už nebude dělat problém.

EKONOMICKÁ DEMOGRAFIE

Minulým, současným a budoucím vývojem populace se zabývá demografie a jejím úkolem je analyzovat dopady různých změn na životy lidí v masovém měřítku. Absolventi této specializace dokáží zhodnotit výhody a nevýhody, které s sebou přináší například stárnutí populace, migrace, globalizace a jiné fenomény. Umí dobře zobecnit pravidelnosti a hledat zákonitosti a socioekonomické souvislosti.

EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Ideální specializace pro ty z vás, které baví matematika, programování, ekonomie a statistika a chcete propojit znalosti z těchto oblastí studia. Prohloubíte si analytické myšlení a v číslech budete číst jako v knize. Naučíte se zacházet s programy, které vám umožní převádět data ze specifických situací do matematických modelů a budete schopni navrhovat vhodné řešení k celé řadě hospodářských problémů.

Klíčové oblasti studia:

 • základy datové analýzy,
 • pravděpodobnost a statistika,
 • demografie a ekonometrie,
 • matematické modelování.

Matematické metody v ekonomii na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Kvantitativní povinné:
Základy demografie Matematika 2
Demografické projekce Základy datových analýz
Modely operačního výzkumu Úvod do programování v R
Stochastické modely Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Metody statistického srovnávání Statistické metody 1
Ekonomicky povinné:
Finanční teorie, politika a instituce Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Účetnictví I. Ekonomie 1
Právo Informatika pro statistiky
Management pro informatiky a statistiky Matematika pro ekonomy
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Vzorový studijní plán

Předměty dle specializací:

Předměty specializace Datové analýzy a modelování

Povinné:
Hospodářská a sociální statistika Základy pojišťovnictví
Statistické metody 2 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 1
Hospodářská politika pro statistiky Statistické výpočetní prostředí
Lineární modely Úvod do statistiky – bayesovský přístup
Ekonometrie 1 Výpočty v pojišťovnictví
Volitelné předměty:
Zdroje a databáze demografických dat Analýza kategoriálních dat
Výpočty pro Data Science a analýzu (v angličtině) Základy pojistné matematiky
Základy odborné práce Analýza reálných dat (v angličtině)
Úvod do pravděpodobnosti Odborná stáž v zahraničí

Předměty specializace Ekonomická demografie

Povinné:
Hospodářská a sociální statistika Úvod do sociálně ekonomické demografie
Statistické metody 2 Demografická praktika pro statistiky
Hospodářská politika pro statistiky Regionální demografie
Sociální politika Ekonomická demografie I
Zdroje a databáze demografických dat Bakalářský seminář
Volitelné předměty:
Finance podniku Úvod do pravděpodobnosti
Veřejné finance v odvětvích ekonomiky Analýza kategoriálních dat
Hospodářské dějiny Statistické výpočetní prostředí
Populační vývoj I Základy statistiky (v angličtině)
Dotazníkové šetření – miniprojekt Hospodářské dějiny
Demografie I (v angličtině) Trh práce (krátký kurz)
Lineární modely Sociální a zdravotní systém
Řízení projektů Základy ekonomiky životního prostředí
Řízení multimediálních projektů Regionální a municipální ekonomie
Offline média a informační strategie Socioekonomická geografie
Design komunikací Odborná stáž v zahraničí

Předměty specializace Ekonometrie a operační výzkum

Povinné:
Lineární modely Řízení projektů
Programy pro matematické modelování Simulační modely ekonomických procesů
Ekonometrie 1 Teorie her a ekonomické rozhodování
Ekonometrie 2 Bakalářský odborný seminář
Volitelné předměty:
Finanční deriváty I (v angličtině) Odborná stáž v zahraničí
Zdroje a databáze demografických dat Hospodářská a sociální statistika
Ekonomická demografie I Zpracování informací a znalostí
Matematické modelování II Umělá inteligence a její aplikace
Business aplikace operačního výzkumu a ekonometrie Základy odborné práce
International Week – KEKO1 Úvod do pravděpodobnosti
International Week – KEKO2 Bayesovská statistika

Uplatnění absolventů

Absolventi budou dobře připraveni na požadavky praxe a tak snadno najdou uplatnění všude, kde se vyžaduje tvůrčí a analytické uvažování. Znalosti kvantitativních metod s přesahem do ekonomie, financí účetnictví, marketingu a managementu zajistí absolventům jisté uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných nebo analytických týmech ať už ve státním nebo soukromém sektoru.

 • Datový analytik a business analytik,
 • Analytik logistiky,
 • Analytik řízení projektů,
 • Odborník v marketingových a poradenských službách,
 • Analytik finančních trhů.

Návaznost na magisterské programy:

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků dvou testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (souhrnně nazývanými přijímací zkouškou) – testů z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímacích testů.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.