Program Matematické metody v ekonomii

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Katedra ekonometrie, Katedra demografie

Popis programu

Studijní program vychovává absolventy s širokou znalostí kvantitativních metod v ekonomii a s vybranou hlubší specializací do statistiky, demografie nebo ekonometrie a operačního výzkumu. Součástí studia je i základ v klíčových ekonomických disciplínách jako ekonomie, finance, účetnictví, marketing a management. Toto vzdělání umožní aplikovat statistické, ekonometrické, optimalizační a demografické metody a postupy ve všech ekonomických oblastech. Absolvent bude mít zároveň schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím tak i zahraničním trhu. Bude tak velmi dobře připraven na požadavky praxe ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, optimalizacemi, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování.

V rámci studijního programu si student po prvním roce volí specializaci:

  • Datové analýzy a modelování
  • Ekonomická demografie
  • Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

Vyučované předměty

Kvantitativní povinné:
Základy demografie Matematika 2
Demografické projekce Základy datových analýz
Modely operačního výzkumu Úvod do programování v R
Stochastické modely Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Metody statistického srovnávání Statistické metody 1
Ekonomicky povinné:
Finanční teorie, politika a instituce Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Účetnictví I. Ekonomie 1
Právo Informatika pro statistiky
Management pro informatiky a statistiky Matematika pro ekonomy
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Předměty dle specializací:

Předměty specializace Datové analýzy a modelování

Povinné:
Hospodářská a sociální statistika Základy pojišťovnictví
Statistické metody 2 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 1
Hospodářská politika pro statistiky Statistické výpočetní prostředí
Lineární modely Úvod do statistiky – bayesovský přístup
Ekonometrie Výpočty v pojišťovnictví
Volitelné:
Zdroje a databáze demografických dat Analýza kategoriálních dat
Výpočty pro Data Science a analýzu (v angličtině) Základy pojistné matematiky
Základy odborné práce Analýza reálných dat (v angličtině)
Úvod do pravděpodobnosti

Předměty specializace Ekonomická demografie

Povinné:
Hospodářská a sociální statistika Úvod do sociálně ekonomické demografie
Statistické metody 2 Demografická praktika pro statistiky
Hospodářská politika pro statistiky Regionální demografie
Sociální politika Ekonomická demografie I
Zdroje a databáze demografických dat Bakalářský seminář
Volitelné:
Finance podniku Úvod do pravděpodobnosti
Veřejné finance v odvětvích ekonomiky Analýza kategoriálních dat
Hospodářské dějiny Statistické výpočetní prostředí
Populační vývoj I Základy statistiky (v angličtině)
Dotazníkové šetření – miniprojekt Hospodářské dějiny
Demografie I (v angličtině) Trh práce (krátký kurz)
Lineární modely Sociální a zdravotní systém
Řízení projektů Základy ekonomiky životního prostředí
Řízení multimediálních projektů Regionální a municipální ekonomie
Offline média a informační strategie Socioekonomická geografie
Design komunikací

Předměty specializace Ekonometrie a operační výzkum

Povinné:
Lineární modely Řízení projektů
Programy pro matematické modelování Simulační modely ekonomických procesů
Ekonometrie 1 Teorie her a ekonomické rozhodování
Ekonometrie 2 Bakalářský odborný seminář
Volitelné:
Finanční deriváty I (v angličtině)
Zdroje a databáze demografických dat Hospodářská a sociální statistika
Ekonomická demografie I Zpracování informací a znalostí
Matematické modelování II Umělá inteligence a její aplikace
Business aplikace operačního výzkumu a ekonometrie Základy odborné práce
International Week – KEKO1 Úvod do pravděpodobnosti
International Week – KEKO2 Bayesovská statistika

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Více informací