Workshopy s absolventy

Každý rok se můžete těšit na šest workshopů napříč různými tématy, které rezonují naší společností. V rámci rozvoje spolupráce s vámi, absolventy fakulty, chceme jejich prostřednictvím nejen vzdělávat, ale také diskutovat o studijních programech, předmětech, které současní studenti fakulty absolvují. Workshopů se zúčastní také naši studenti a akademičtí pracovníci, což debatu obohatí. Kromě toho získáme – díky vám – zpětnou vazbu na to, jak znalosti a vyučovaná témata korespondují s požadavky trhu práce.

Archiv:

Jak Raiffeisenbank vytváří náš co možná nejlepší digitální obraz a jak všechno, co o nás ví využívá k efektivnímu zacílení marketingových kampaní

Raiffeisenbank disponuje velkým množstvím dat o svých klientech a o jejich transakčním chování. Veškeré informace využívá k vytvoření co možná nejlepšího digitálního obrazu klienta. To vytváří optimální základ pro data-driven analytiku a využití metod umělé inteligence. Díky kombinaci obou přístupů spolu s behaviorálním microtargetingem se podařilo Raiffeisenbank realizovat efektivnější zacílení marketingových kampaní a zlepšení zákaznické zkušenosti (CX). Na přednášce se s Vámi o tento úspěšný příběh podělí experti z Raiffesenbank a Profinitu. Registrace prostřednictvím formuláře níže.

► Kdy? V úterý 28. 03. 2023 od 18:00
► Kde? Vysoká škola ekonomická, učebna RB 211

Workshop na téma Řízení datové kvality a Master Data Management vedl konzultant společnosti Adastra Martin Bém, který se v data managementu pohybuje více než patnáct let. Na začátku se účastníci seznámili se základními pojmy, nadefinovali společně cíl data managementu, což je nalezení pravdy v datech (respektive vyřazení nepravdivých dat). Následně se dozvěděli, jak odstranit chyby z datového souboru, jak pomůže datové kvalitě čištění dat a jak čištění v praxi provést. Na závěr byla zmíněna i důležitost pravidel datové kvality a data governance. V průběhu, ale i na závěr, byla položena řada zajímavých dotazů, které spustily zajímavou diskuzi.

Více informací

Na workshopu vystoupil Petr Paščenko z Profinitu, který ve firmě založil a vede kompetenci Data science / Machine Learning. Zaměřuje se na propojení teoretických znalostí s potřebami a problémy zákazníků společnosti zejména v oblasti financí a bankovnictví. Účastníkům tak během přednášky řekl nejen praktické zkušenosti, ale zavedl je i do historie nebo jim doporučil knihy, které by jim zákony matematické statistiky lépe osvětlili. Došlo na diskuzi témat jako nahodilost, Paretovo pravidlo a jeho empirická pozorování, vliv extrémního pozorování nebo Mandelbortovy postupy nahodilosti. Na závěr přednášky proběhla diskuze.

Více informací

Diskuze se zúčastnili absolventi, ale hlavně zástupci z praxe – ať už ze státní správy, tak komerční sféry. Zastoupena byla také řada oborů, proto výsledky z diskuze obohatily nejen vyučující předmětu projektové řízení. Mezi diskutovanými tématy se objevily například klíčové projekty a dovednosti z oblasti řízení projektů, které jsou pro řízení IT projektů potřeba; znalosti z jiných oborů pro řešitele IT projektů; co by o řízení projektů měli znát absolventi informatických programů, kteří aspirují na manažerské funkce nebo jaká jsou specifika různých IT projektů.

Více informací

Petra Kuncová z Českého statistického úřadu na úvod zmínila základní informace o průběhu projektu Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), který se realizoval v loňském roce. Následně posluchačům představila, jak probíhala příprava formulářů, jejich testování a spolupráce na vytvořením, na kterém se podíleli nejen zaměstnanci úřadu, ale také externí firmy. Covid pečlivou přípravu překazil. Organizace a příprava tak probíhala primárně virtuálně – všechny schůzky, interní i externí se řešily přes MS Teams. Covid omezil, respektive zakázal, kontakt s občany, takže většina kontaktů se přenesla do online prostředí. Dopad mohl být i na kvalitu dat u některých dotazníků. Průměrná délka vyplnění elektronického formuláře byla 20,5 minuty. Organizátoři hodnotí akci jako úspěšnou. Český statistický úřad si zachoval důvěryhodnost a dokázal, že státní správa je připravena na digitalizaci. Na závěr proběhla diskuze.

Více informací

Posledním validovaným programem byla Ekonomická demografie. Absolventi a akademičtí pracovní diskutovali během večera o silných a slabých stránkách programu, kde se shodli na vhodnosti zařazení programovacího jazyka do výuky nebo důležitosti kvalitní přípravy práce v MS Excel v průběhu demografických předmětů. Následovaly poznámky ohledně zařazení praxe do programu nebo zda je nutné mít celou výuku prezenčně. Zmíněné podklady budou použity pro validaci programů a směrování výuky budoucích absolventů.

Více informací

Setkání se zúčastnili absolventi, kteří končili nedávno, ale i ti, co ukončili studia před dvaceti lety. Díky tomu argumenty byly různorodé. Během diskuze se řešilo, že absolventi neumí specializované metody do každého detailu, ale znají jednotlivé metody, které následně umí správně aplikovat, což jim dává v praxi výhodu před ostatními. Kromě toho se procházely jednotlivé modely a jejich aplikace v praxi – například simulační modely v logistice, diskrétní modely pro návrhy výše regálů nebo optimalizace v řízení zásob. Účastníci také řešili finanční ohodnocení po absolvování v porovnání s absolventy Českého vysokého učení technického nebo Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na závěr se všichni shodli na tom, že základem jsou databáze. Další diskuze proběhne v červnu v offline prostředí.

Více informací

Absolventi společně s akademickými pracovníky proběhla diskuze ohledně využití softwaru: z dotazníku dominuje Excel, ale nyní je ve výuce kladen důraz na R Studio – studenti se ale i seznámí s eViews nebo SPSS. Respondenti potvrdili důležitost a rozšířenost Excelu v práci. Jedná se o programu, který každý zná a využívá se. Diskutována byla kombinace studia s jiným oborem – například s mezinárodními vztahy nebo nějakým jiným zaměřením jiné fakulty. Garant upozorňuje i na současnou efektivitu, kdy byly odstraněny duplicity a katedry se podílely o výuku (převážně v rámci bakalářského studia). Všichni souhlasí s tím, že dochází k obrovskému prolnutí kvantitativních dat a informatiky. Některým respondentům chyběl větší přesah do ekonomie nebo sociální politiky.

Více informací

Díky pětileté existenci programu byl společně strávený večer vhodnou příležitostí pro validaci náplně programu Informační média a služby. Absolventi v rámci panelové diskuze společně s garantem programu prodiskutovali náplně vyučovaných předmětů. Zaměřili se také na uplatnění znalostí v praxi i návrhy na zapojení nových znalostí (například větší důraz na matematiku a programování). Řeč přišla také na soft skills, individuální přístup vedení ke každému studentovi a výhody malého počtu studentů na programu. Shoda panovala na skutečnosti, že žádný z absolventů nelituje studia programu Informační média a služby.

Více informací

Aleš Zelený ze společnosti Betsys představil účastníkům semináře zkušenosti získané při přípravě a optimalizaci databázového řešení pro sázkový systém, který musel odolat zátěži v rámci fotbalové mistrovství EURO 2020, které proběhlo v roce 2021. Na začátku bylo představeno testování zatížení systému v běžném provozu a způsob analýz a odhadů zátěže v době fotbalového svátku. Účastníci workshopu byli seznámeni s různými způsoby a opatřeními pro optimalizaci výkonu databázového systému. Na závěr proběhla diskuze nejen v online prostředí, ale také v učebně Rajské budovy.

Více informací

Na workshopu vystoupili dva zástupci společnosti Vodafone: Tomáš Elbl a Zuzana Holá. Workshop se skládal ze dvou částí: technologií a udržitelnosti technického rozvoje. Ze začátku Elbl představil historii sítí: od Bella, přes Coopera a jeho vynález Motoroly až po dnešní dobu, kdy se připravuje koncept 6G sítí. Ke každé době uvedl její charakteristiku. Následně už mluvil o market drivers nebo o tom, jak využít ekosystémy individualit, komunity nebo infrastruktury. Na závěr ukázal koncept 5G User Case – 5G továrnu, kde jsou kromě zařízení připojeni i zaměstnanci. Její obrovskou výhodou je, že tak byla stavěna, takže vše je autonomní. V roce 2030 přijdou 6G sítě. Nyní se již připravují a od Evropské unie již přicházejí primární požadavky na síť. Následně si převzala slovo Holá, která uvedla několik realizací projektů, které probíhají s podporou Vodafone a pomáhají zlepšit svět nebo zachraňovat životy. Technologie mají snižují dopady na životní prostředí. Vodafone si právě udržitelnost zabudovat do své strategie chování společnosti. Na závěr proběhla diskuze.

Více informací

Workshop na téma Agilní řízení v praxi zahájil Jakub Tesař ze společnosti EY, který představil jak historii, tak základní informace o agilním řízení. Kromě toho zmínil ale také rizika jeho využití. Následně převzali slovo zástupci Vodafone: Tomáš Hanka a Martin Šimon. Ti v průběhu své části odpovídali na dotazy, které účastníci psali do chatu – například se ptali, kolik je týmů řízeno agilně nebo kdy nepoužívat agile. Kromě toho upozornili účastníky, že požadavky se mohou v průběhu projektu měnit, je nutné poslouchat tým a vhodně reagovat. Agilně nedoporučují řešit legislativní požadavky nebo když mindset lidí není připraven na použití agile. Na závěr vystoupili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a z Unicorn Systems, kteří mluvili o agilním řízení ve státní sféře. Představili projekty, kde tento způsob uplatnili. Na závěr proběhla společná diskuze, kdy všichni přednášející odpovídali na pokládané dotazy.

Více informací

Během panelové diskuze o programech katedry informačních technologií diskutovali absolventi, studenti závěrečného ročníku magisterského studia a zástupci akademických pracovníků o současné a hlavně budoucí podobě programů. Během konverzace společně probrali témata jako prezentační dovednosti, práci v týmech, získání certifikátů během studia nebo komunikaci s absolventy. Zmíněné podklady budou použity pro validaci programů a směrování výuky budoucích absolventů.

Více informací

V první panelové diskuzi absolventi, studenti závěrečného ročníku magisterského studia a zástupci akademických pracovníků diskutovali o programu Informační management. Avizovaná byla tři témata: výuka anglického jazyka, zapojení praxe do studijního programu a pojetí projektového řízení. Postřehy získané od absolventů pomohly validovat vyučovaný program a přinesly řadu návrhů, které budou diskutovány na vedení fakulty. Mezi zajímavá témata, která se dlouho řešila, můžeme zařadit: nutnost zahraniční zkušenosti kvůli získání jazykových i profesních znalostí, ocenění zavádění praxe během studia, zapojení absolventů do výuky nebo rostoucí důležitost mezioborových znalostí v dnešním světě.

Více informací

Workshop na téma Big Data vedli zástupci společnosti Vodafone: Marek Nekvasil (Head of Base Growth Tribe), Jan Šimbera (Big Data Lead) a Petr Kněz (Data Enterprise Architect). Přednášející představili svá oddělení, na kterých působí, a jak pracují s problematikou big data. První část Nekvasil ukončil soupisem požadavků, co by měl zaměstnanec umět: modely, technologie, rozumět byznysu. V praxi se snaží najít člověka, aby uměl dvě oblasti z nich, aby měl vždy s kolegou v týmu překryv v jednom tématu. Následně Kněz mluvil o datové architektuře a jejich jednotlivých technologických komponentách. Na závěr si vzal slovo Jan Šimbera, který představil rozhodování na základě dat. Rozhodování mohou být provedena na základě lidského rozhodnutí, které je založeno na datech, nebo za pomoci automatizace. Obě možnosti mají řadu výhod, ale také nevýhod, které si zúčastnění dozvěděli i za pomoci příkladů z praxe společnosti Vodafone. V průběhu prezentace odpovídali přednášející na dotazy od účastníků, která se protáhla výrazně po vyhrazené době pro workshop. Na závěr opět proběhl kvíz pro student o tarif.

Více informací

Workshopu na téma agilního řízení vedli odborníci ze společnosti Vodafone: Tomáš Hanka (Product Owner), Martin Šimon (Scrum Master) a Kateřina Bajerová (Agile Coach). Na začátku účastníci sepsali své otázky do chatu a navzájem si určili, které dotazy preferují. Přednášející tak mluvili o transformaci Vodafonu na agilní způsob řízení, nastavení procesů, způsobu a postupu implementace agilních přístupů do společnosti Vodafone. Následně se diskutovalo i agilní řízení z pohledu řízení projektů, či dovednostech osob, které by se chtěli zmíněnou oblastí zabývat. Na závěr workshopu proběhla diskuze o nástrojích a příkladech úspěšné implementace agilního řízení ve společnosti. Po skončení workshopu byla realizována soutěž formou kvízu.

Více informací

Na mezinárodní den statistiky nemohl vystoupit nikdo jiný, než zástupce dlouhodobého spolupracovníka fakulty – z Českého statistického úřadu. Martin Zelený účastníky provedl přípravou a vizí realizace Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Nejprve Zelený představil varianty formy sčítání lidu a zmínil příklady typy cenzu v Evropě v rámci sčítání 2011. Následovalo přiblížení sčítání 2021, kdy bylo představeno, že proběhne formou kombinovaného sčítání, kdy bude maximálně využita dostupnost administrativních zdrojů, tudíž se sníží zátěž na respondenty. Online formulář byl představen přímo na webových stránkách, kde se účastníkům ukázaly funkcionality a požadavky pro vyplnění během sčítání. Již v průběhu prezentace přicházela řada otázek týkající se verifikace dat, čištění dat nebo chybovosti při vyplňování. Samozřejmě během sčítání musí být zařízena také logistika, digitalizace, na které se podílí i ostatní společnosti – nejen ČSÚ (např. Česká pošta). Tím se v praxi propojily obě oblasti vzdělávání fakulty – kvantitativní metody a informatika. Na závěr prezentace byla zmíněna diseminace výsledků dat a jejich význam. Následovaly odpovědi na dotazy, např. o GDPR nebo interpretaci výsledků.

Více informací

Proděkan Dušan Chlapek v úvodu představil absolventku VŠE FIS a Vedoucí výzkumné iniciativy Business Agility Institutu (BAI) Danu Malcovou, která poté přivítala své dva hosty, odborníky na agilní transformaci, agilní koučku Raiffeisenbank ČR a viceprezidentku PMI ČR Lenku Pincot a Senior Konzultanta Edonia M&A Consulting Petera Krivoše.
Obsahem workshopu bylo seznámení účastníků s tématem organizační agility a nastínění problematiky agilního řízení projektů. Problematika organizační agility byla představena na příkladu Business Agility frameworku používaného v rámci Business Agility Institutu. Všichni prezentující se s účastníky podělili o své bohaté zkušenosti z praxe zavádění agilního mindsetu a agilních metod v českých organizacích i v mezinárodním prostředí. Diskuse s publikem umožnila podívat se na otázku agility z různých úhlů pohledů formovaných zkušenostmi účastníků i prezentujících z rozmanitých odvětví, trhů a také daných vývojem a rozvojem oblastí Agile a agility v čase. V rámci samotného workshopu měli účastníci možnost si vyzkoušet některé běžně používané agilní metody například pomocí interaktivního zapojení se do závěrečné retrospektivy či díky interaktivnímu hlasování pro svůj nejoblíbenější “agilní mýtus”. Ukázalo se, že v oblasti agility je stále prostor pro odstraňování těchto mýtů a realizaci přínosů agilních přístupů jejich implementací v praxi.“

Více informací

Na workshopu vystoupil za VŠE Dušan Chlapek. Účastníkům přiblížil vyrovnání se s koronavirem – a tím využití Business Continuity Management (BCM) – na akademické půdě. Následně se ujali slova Jakub Tesař, manažer v týmu Innovation & Technology Consulting, a Petr Plecháček, Associate Partner, CyberSec & Technology Consulting, ze společnosti EY. Ti představili, co BCM je a následně prošli pyramidu zavedení BCM v organizaci – včetně poznatků z praxe. V průběhu odpovídali na dotazy zúčastněných, které se týkaly například časové náročnosti zavedení BCM nebo důležitost informovanosti zaměstnanců a rozdělení zodpovědosti týkající se BCM.

Více informací

Na workshopu vystoupil Ota Novotný a představil koncepci výuky datově orientovaných studijních programů na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně představil David Slánský z KPMG přínosy, praktické zkušenosti a příklady užití datové analytiky na různých úrovních vyspělosti, včetně využití strojového učení a prediktivních modelů. V rámci workshopu byly průběžně diskutovány jak vyučované a připravované datově orientované studijní programy, tak i otázky směřující k praktickému využití datové analytiky a uplatnitelnosti studentů a absolventů fakulty v datově orientovaných pozicích v praxi.

Více informací