Kvantitativní metody pro informatiky (pro distanční studium)

Garant specializace: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonomietrie
Ident VS: 4KMI

Popis vedlejší specializace

Cílem studia je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod. Výuka doplňuje a rozšiřuje znalosti, které získávají studenti programu Podniková informatika. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení složitých rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Uplatnění absolventů:

U absolventů vedlejší specializace je zřejmý analytický přístup k rozhodovacím problémům. Absolventi získávají schopnosti využít standardní kvantitativní nástroje pro řešení složitých rozhodovacích problémů manažerské praxe. Prohlubují si schopnost kvantitativního myšlení, které je významnou výhodou v praxi nejen u informatických oborů. Uplatnění nachází nejčastěji na pozicích jako:

  • IT projektový manažer,
  • IT analytik,
  • Supply Chain Manager,
  • konzultant.

Podmínky vstupu

Vedlejší specializace je primárně určena pro studenty hlavní specializace Podniková informatika, případně pro studenty jiných programů distančního studia na dalších fakultách VŠE.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 30 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4EK445 Diskrétní modely pro informatiky 26/26 zkouška 6 ECTS
4EK441 Kvantitativní management pro informatiky 26/26 zkouška 6 ECTS
4EK443 Optimalizace v projektovém řízení 26/26 zkouška 6 ECTS
4EK442 Programy pro matematické modelování pro informatiky 26/26 zkouška 6 ECTS
4EK444 Simulace podnikových procesů 26/26 zkouška 6 ECTS

Aktuální termíny výuky